Ang Aming mga Serbisyo

Kinokontrol ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance) ng San Francisco ang mga halaga ng upa at ang mga pagpapaalis o eviction para sa ilang residensiyal na paupahang unit sa San Francisco. Walang pagkontrol sa mga pinauupahang komersiyal na gusali sa San Francisco.

Mga Pagdinig (Hearings) at Pamamagitan (Mediations)

Pangunahing gawain ng Lupon para sa Pagpapaupa (Rent Board) ang pagsasagawa ng mga pagdinig upang magkaroon ng pagpapasya (arbitration) at pamamagitan sa mga petisyon ng umuupa (tenant) at nagpapaupa (landlord), na nauukol sa pagbabago sa halaga ng upa na nasa ilalim ng mga batas ng Lungsod kaugnay ng pagkontrol sa upa. Hindi nakapagsasagawa ang Rent Board ng pagpapasya sa mga usapin na hindi bahagi ng Ordinansa sa Pagpapaupa. Halimbawa, walang hurisdiksiyon ang Rent Board upang mamagitan ukol sa ibinibintang na paglabag sa kasunduan sa pagpapaupa, na dapat mapagpasyahan sa hukuman. Hindi rin puwedeng magsagawa ng pagdinig ang Rent Board sa mga kaso na nauukol sa mga usapin ukol sa diskriminasyon at pagganti, dahil nasa labas ito ng nasasakupan ng lupon. Pakikontak ang Komisyon para sa mga Karapatang Pantao (Human Rights Commission) ng San Francisco ukol sa mga usaping ito.

Pag-iimbestiga sa mga Reklamo ukol sa Hindi Makatwirang Pagpapaalis (Wrongful Eviction)

Iniimbestiga rin ng Rent Board ang Mga Ulat Ukol sa Ibinibintang na Hindi Makatwirang Pagpapaalis (Reports of Alleged Wrongful Eviction) na i-finile ng mga umuupa, bagamat limitado ang awtoridad ng Rent Board sa gayong mga bagay dahil ang Hukuman lamang ang makapagpapasya kung legal ang pagpapaalis. Kapag nagharap ang umuupa sa Rent Board ng ebidensiya ng pagpapaalis na labag sa batas, puwedeng mag-iskedyul ng pagdinig para sa pag-iimbestiga sa harap ng Hukom ng Administratibong Batas (Administrative Law Judge). Matapos ang pagdinig, maghahanda ang Hukom ng Administratibong Batas ng buod ng mga ebidensiya upang maisaalang-alang ng Komisyon ng Rent Board. Puwedeng magdesisyon ang Komisyon na magsagawa ng karagdagang pagdinig, magpasimula ng legal na aksiyon laban sa nagpapaaupa, o magrekomenda sa Abugado ng Distrito (District Attorney) ng kriminal na pag-uusig, o na huwag nang gumawa na iba pang aksiyon. Ang pagfa-file ng Ulat Ukol sa Ibinibintang na Hindi Makatwirang Pagpaapalis sa Rent Board, ay HINDI makapipigil sa nagpapaupa na ipagpatuloy ang pagpapaalis sa pamamagitan ng mga hukuman.

Programa para sa Alternatibong Paglutas ng Hindi Pagkakasundo (Alternative Dispute Resolution, ADR)

Sa ilalim ng ADR na Programa, puwedeng hilingin ng mga umuupa, nagpapaupa, magkakasama sa bahay, tagapamahala ng gusali, at kapitbahay na makipagkita ang tagapamagitan (mediator) ng Rent Board sa mga partidong may interes sa usapin, upang malutas ang hindi pagkakasundo na kaugnay ng pabahay. Mag-iiskedyul lamang ng pamamagitan kung papayag lumahok ang lahat ng partido. Hindi limitado ang ADR na Programa sa mga usaping kaugnay ng pagtataas ng upa o binawasang serbisyo sa bahay sa ilalim ng Ordinansa sa Pagpapaupa. Puwede ring tugunan ang iba pang alitan kaugnay ng pabahay. Ang ADR Request Form ay maaaring makuha sa aming opisina at magagamit din sa Sentro para sa mga Form (sinasagutang papel) sa aming website.

Pagpapayo (Counseling)

Nagkakaloob ang Rent Board ng impormasyon ukol sa pagpapayo sa mga paksa na sakop ng Ordinansa ukol sa Pagpapaupa. Hindi kayo puwedeng bigyan ng legal na payo ng mga kawani ng Rent Board, at binigyan din sila ng instruksiyon na ipagbigay-alam sa inyo kung mas tamang masasagot ng abugado ang inyong tanong. Dahil sa dami ng pangangailangan at limitadong bilang ng mga kawani, posibleng magkaroon ng pagkaantala sa pagkausap ninyo sa tagapayo (counselor). Makatutulong kung nakasulat na ang inyong mga tanong bago pa man kayo makipag-usap sa tagapayo. Puwede kayong makipag-usap sa tagapayo sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 252-4602, mula Lunes hanggang Biyernes sa mga oras ng pagpapayo (9:00 AM – Tanghali at 1:00 – 4:00 PM). Limitado sa pangkalahatan ang mga tawag sa 5 minuto. May makakausap ding tagapayo sa opisina ng Rent Board mula 8:00 AM hanggang 5:00 PM, Lunes hanggang Biyernes, nang hindi kasama ang mga pista opisyal. Sa pangkalahatan, limitado sa 10 minuto ang mga pagbisita para sa pagpapayo sa opisina. Dahil sa limitadong bilang ng mga kawani, wala kaming kapasidad na tugunan ang mga tanong sa pamamagitan ng email. 

Mga Rekomendasyon

Hindi kayo puwedeng irekomenda ng Rent Board sa mga indibidwal na abugado, pero ikalulugod ng mga kawani na ituro kayo sa naaangkop na mga mapagkukunan ng payo at tulong. May makukuhang listahan ng mga inirerekomenda (referral list) na may pinakabagong bersiyon (pdf) sa aming website. Pakitandaan na hindi ninyo kailangan ng abugado upang mag-file ng petisyon sa Rent Board.

Mga Serbisyo para sa Pagsasalin

May mga kawaning nagsasalita ng iba’t ibang wika ang Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa). Bukod sa Ingles, madalas na puwede ring makakuha ng pagpapayo sa mga sumusunod na wika: Espanyol, Cantonese at Mandarin. Kung gusto ninyong makipag-usap sa isang tao gamit ang isa sa mga wikang ito, tawagan ang aming linya ng telepono para sa pagpapayo (phone counseling line) o bisitahin ang aming  opisina sa mga regular na oras ng trabaho. Mayroon din kaming serbisyo ng pagsasalin sa telepono na makukuha sa 20 wika, na para sa mga limitado ang kakayahan sa Ingles. 

Kung pinaplano ninyong dumalo ng hearing (pagdinig) o mediation (pamamagitan) sa Rent Board, itinatakda sa inyong magdala ng sariling tagasalin. Hindi nagkakaloob ang mga kawani ng Rent Board ng serbisyo sa pagsasalin sa mga hearing o mediation. Gayon pa man, kung hindi ninyo kayang magbayad para sa mga serbisyo ng tagasalin, kukuha ang Rent Board ng tagasalin para sa inyo matapos mapatunayan ang inyong pinansiyal na kagipitan. Puwedeng makakuha ng hardship application (aplikasyong nagsasaad ng pinansiyal na kagipitan) para sa mga serbisyo ng tagasalin sa pamamagitan ng pagbisita sa aming opisina sa mga regular na oras ng trabaho.  Puwede ring makuha ang form na Hardship Application for Interpreter (Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan para Makakuha ng Serbisyo ng Tagasalin) sa Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Kailangang mai-file ang Hardship Application nang hindi bababa sa 72 oras bago ang hearing o mediation.

May makapupunta ring tagasalin sa American sign language (wika ng pagsenyas) kapag hiniling ito 72 oras bago ang pangangailangan.