Batas at Regulasyon

Kahit na makukuha ang malaking bahagi ng impormasyon tungkol sa Rent Board at ang mga form nito, makukuha lamang sa Ingles ang teksto ng batas. Kung kailangan ninyo ng tulong upang maintindihan ang mga batas na kasama rito, pakigamit ang aming mga serbisyo para sa pagpapayo.

Bagamat puwedeng makuha ang karamihan sa impormasyon at mga form ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) sa Filipino, nakukuha lamang ang teksto ng batas sa Ingles. Kung kailangan ninyo ng tulong para maintindihan ang mga batas na kasama rito, gamitin ang aming mga serbisyo sa pagpapayo.

Mayroong dalawang dokumento para sa pamahahala ng pagpapatupad ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance). Una, ang Ordinansa mismo, na siyang aktuwal na batas na ipinasa ng Lupon ng mga Superbisor (Board of Supervisors).  Binubuo naman ang isa pang dokumento ng mga Patakaran at Regulasyon (Rules and Regulations) na pinagtibay ng mga Komisyoner ng Rent Board, at para sa pamamahala sa implementasyon ng Ordinansa. Napakahalaga ng dalawang dokumentong ito sa pag-intindi sa batas at sa interpretasyon nito. 

Puwedeng makita at ma-download ang Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance) at ang Mga Patakaran at Regulasyon (Rules and Regulations) mula sa aming website. Puwede rin ninyong mabili ang mga ito sa halagang $4.00 bawat isa sa opisina ng Rent Board o sa halagang $5.50 bawat isa sa pamamagitan ng koreo. Mangyaring magpadala ng tseke at ng iyong kahilingan sa:

The San Francisco Rent Board

25 Van Ness, Suite 320

San Francisco, CA 94102-6033

regulationsThe Rent Board's version of the Rent Ordinance is not the official record of the laws or regulations of the City and County of San Francisco.

(Note: American Legal is the official publisher of San Francisco's Administrative Codes). 

It is provided for administrative and public convenience only. 

 

The Rent Ordinance- SF Administrative Code, Chapter 37:

 

The Rent Board Rules & Regulations:

 

Chapter 37A of the San Francisco Administrative Code (the Rent Board fee):

 

Chapter 37B of the San Francisco Administrative Code (rent increast limitations for Midtown Park Apartments):

 

Hindi Nagbabgong Patakaran Sa Bisita Ng Hotel:

 

 

Chapter 49 of San Francisco Administrative Code - Security Deposit Interest on Residential Property:

 

Chapter 49A of San Francisco Administrative Code - Residential Tenant Communications:

 

Chapter 12A of the San Francisco Housing Code - Residential Water Conservation:

 

  Chapter 65A of the San Francisco Administrative Code - Compensation, Or Substitute Housing Service, For Tenants Affected By Temporary Severance Of Specified Housing Services During Mandatory Seismic Work Required By Building Code Chapter 34B:

   

  Costa-Hawkins Rental Housing Act: 

   

  The Ellis Act: 

   

  The California Tenant Protection Act of 2019 (AB 1482):

   

  Section 827 of the California Civil Code - Notice of Change in Terms of Tenancy

   

  Section 1101.5 of the California Civil Code  - Required Residential Water Conservation Devices:

   

  (Note: American Legal is the publisher of San Francisco's codes of ordinances.)