Census 2020!

Do the 2020 Census

 

Don’t worry, it’s easy! The 2020 Census asks 9 questions, takes 10 minutes and helps local schools, hospitals, roads, and social services get their fair share of federal funding. Do your part. Do the Census. Visit sfcounts.org for more info and instructions. 

 

¡No te preocupes que es fácil! El Censo del 2020 tiene 9 preguntas y toma 10 minutos, además que ayuda a las escuelas, hospitales, carreteras y servicios sociales a que reciban su parte justa de fondos federales. Haz tu parte ➡️ Haz el Censo. Visita sfcounts.org para más información e instrucciones.

 

無須擔心,很簡單! 2020年人口普查回答9個問題僅需花10分鐘時間,這將有助於本地學校、醫院、道路以及社會服務獲取各自的聯邦撥款的公平份額。請訪問網站 sfcounts.org獲取更多資訊以及指引。

 

Huwag mangamba, madali lang ito! Ang 2020 Sensus ay may 9 na tanong, masasagot sa 10 minuto at makakatulong sa mga lokal na paaralan, ospital, daanan, at mga pampublikong serbisyo na makuha ang kanilang nararapat na bahagi sa pederal na pondo. Gawin ang inyong bahagi ➡️ Gawin ang Sensus bago. Bisitahin ang sfcounts.org para sa karagdagang impormasyon at instruksyon.