Impormasyon para sa Nagpapaupa (Landlord) at Umuupa (Tenant)

Mahigit sa 80 Paksa Kung Saan Pinakamarami ang Tanong

Landlord & Tenant

Puwede ring makuha ang lahat ng paksa sa English at Español o 中文 sa website na ito. 

 

 

 

 

 

Tandaan: Hindi layunin ng impormasyon na ito na maituring bilang legal na payo at puwedeng magbago ito nang walang abiso. Pakikontak ang Rent Board (Lupon sa Pagpapaupa) para kumpirma hinna tama pa rin ang impormasyon na narito. 

 

Pangkalahatang Impormasyon

011- Impormasyon para sa Pagkontak at mga Oras ng Rent Board

012 - Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa mga Serbisyo ng Rent Board - Kung Ano ang Ginagawa Namin at Kung Ano ang Hindi Namin Ginagawa

013 - Ang Rent Board  Fee (binabayaran ng nagpapaupa sa Rent Board)

014 - Pagbili Ng Ordinansa at mga Patakaran at Regulasyon

015 - Mga Serbisyo para sa Pagsasalin

016 - Polisiya ukol sa mga Pamamaraan upang Madaluhan ang mga Pulong

017 - Pangkalahatang Impormasyon tungkol sa Nasasaklaw o Hindi Nasasaklaw (Covered and Exempt) na mga Unit​

018 - Bahagyang Exemption O Hindi Pagkakasaklaw Sa Ilang Paupahang Unit Na Tumatanggap Ng Subsidyo O Tulong Mula Sa Gobyerno

019 - Bahagyang Hindi Pagkakasaklaw sa Ilang Tahanan na Pang-isang Pamilya (Single-Family) at Condominium sa Ilalim ng Costa-Hawkins

020 - Bahagyang Exemption Para Sa Bagong Kontruksyon At  Malaking Rehabilitasyon

Mga Taunan at Naibangkong Pagtataas ng Upa

051 - Ang Halaga ng Pinahihintulutan na Taunang Pagtataas ng Upa

052 - Pagpapatupad sa Taunang Pinahihintulutang Pagtataas ng Upa

053 - Mga Ibinangkong Pagtataas ng Upa

Mga Panseguridad na Deposito

101 - Ang Porsiyento ng Interes ng Panseguridad na Deposito (Security Deposit)

102 - Mga Panseguridad na Deposito (Security Deposit) -- Pangkalahatang Impormasyon

103 - Interes sa mga Panseguridad na Deposito

Mga Kasama sa Bahay (Roommates) at Pagpapaupa sa Inuupahan (Subletting)

151 - Pagpapaupa sa Inuupahan (Subletting) at Pagpapalit ng mga Kasama sa Bahay (Roommates)

152 - Pagbabawal sa Paniningil para sa Karagdagang mga Naninirahan (Occupant)

153 - Pagtataas ng Upa sa Ilalim ng Seksiyon 6.14 at Costa-Hawkins

154 - Mga Limitasyon sa Upang Sinisingil ng Pangunahing Umuupa na may Hawak ng Kontrata (Master Tenant)

155 - Mga Pagpapaalis Batay sa Paglabag sa Nakasaad sa Kasunduan na Hindi Pagsa-sublet o Pagpapaupa sa Inuupahan

156 - Mga Pagpapaalis Batay sa Pagdaragdag ng mga Miyembro ng Pamilya sa Unit

157 - Mga Pagpapaaalis sa Mga Kasama sa Bahay (Roommates) at Umuupa sa Nangungupahan (Subtenant)

Mga Pagpapaalis

201 - Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa mga Pagpapaalis na may Makatuwirang Dahilan (Just Cause)

202 - Mga Pangkalahatang Itinatakda sa Pag-aabiso Tungkol sa Pagpapaalis

203 - Mga Itinatakda sa Pag-aabiso Tungkol sa Pagpapaalis Batay sa Pagtira ng May-ari o Kamag-anak (Owner or Relative Move-in)

204 - Mga Pagpapaalis Batay Sa Pagtira Ng May-ari o Kamag-anak (Owner or Relative Move-in)

205 - Mga Pagpapaalis Alinsunod sa Batas Ellis

206 - Mga Pansamantalang Pagpapaalis para sa mga Pagbabago sa Gusali (Capital Improvements)

207 - Mga Pagpapaalis Batay sa Malaking Rehabilitasyon

208 - Mga Pagpapaalis Batay sa Paglabag sa Kasunduan sa Pag-upa (Lease) kaugnay ng Pagbabago sa Kahulugan o Wika ng Orihinal na Dokumento (Material Change) ukol sa Orihinal na Takdang Panahon para sa Pag-upa

209 - Mga Pagpapaalis Batay sa Paglabag sa Nakasaad sa Kasunduan na Hindi Pagsa-sublet o Pagpapaupa sa Inuupahan at/o Paglabag sa mga Limitasyon sa Bilang ng Naninirahan

210 - Mga Pagpapaaalis sa Mga Kasama sa Bahay (Roommates) at Umuupa sa Nangungupahan (Subtenant)

211 - Mga Ulat ng Ibinibintang na Labag sa Batas na Pagpapaalis (Wrong ful Evictions)

212 - Mga Aksiyon sa Korte ukol sa Pagpapaalis Batay sa Paglabag ng Umuupa sa Kasunduan sa Pagpapaupa (Unlawful Detainer)

213 - Mga Pagpapaalis Para Ipa-demolish O Permanenteng Tanggalin Ang Unit Mula Sa Housing Paggamit

Iba pang Problema ng Nagpapaupa/Umuupa (Landlord/Tenant Issues)

251 - Mga Pangkalahatang Problema Tungkol sa Kasunduan sa Pag-upa

252 - Pagkakaroon ng Pag-access o Pamamaraang Makapasok ng Nagpapaupa sa Unit

253 - Pag-upa sa Ilegal na Unit

254 - Pagbabawal sa Paniningil para sa Karagdagang mga Naninirahan (Occupant)

255 - Paniningil ng Karagdagang Upa para sa mga Bagong Serbisyo sa Pabahay

256 - Mga Paradahan at Espasyo sa Pag-iimbak (Storage Space) bilang mga Serbisyo sa Pabahay

257 - Minimum o Pinakakaunti nang Kailangang Matugunan para sa Heat o Pagpapainit sa Unit

258 - Mga Problema sa Ingay

259 - HIndi Nagbabagong Patakaran sa mga Bisita ng Hotel (Uniform Residential Hotel Visitor Policy)

260 - Pag-aasikaso sa mga Problema sa Pagpapakumpuni

261 - Hindi Pagbabayad sa Upa at ang Remedyong Pagkukumpuni at Pagbabawas sa Upa batay sa Ginastos sa Pagkukumpuni (Repair and Deduct Remedy)

262 - Pag-aayos ng mga Problema sa Nagpapaupa o Umuupa sa Inyo

263 - Mga Kasunduan Ukol Sa Pagababayad Sa Tenant O Umuupa Para Matapos Na Agad Ang Kontrata (Buyout Agreements)

990 - Impormasyon Tungkol sa Good Samaritan Tenancy (Umuupa Batay sa Pagkakaroon ng Sitwasyong Emergency Kagaya ng Sunog, Lindol o Landslide)

Mga Petisyon ng Nagpapaupa at Ipinapasang Bayarin (Passthrough)

301 - Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Mga Petisyon ng Nagpapaupa at Ipinapasang Bayarin (Passthrough)

302 - Mga Petisyon ukol sa mga Pagbabago sa Gusali (Capital Improvements)

303 - Mga Singil ng Estimator (gumagawa ng mga kalkulasyon ng gastos)

304 - Kung Paano Maglalaan para sa mga Gastos sa Pagbabago ng Gusali (Capital Improvement)

305 - Interes sa mga Gastos sa Pagbabago ng Gusali (Capital Improvement)

306 - Mga Halaga para sa Hindi pa Nababayarang Trabaho (Uncompensated Labor)

307 - Mga Espesyal na Patakaran para sa mga Gusaling 1-5 ang Residensiyal na Unit

308 - Mga Espesyal na Patakaran para sa mga Gusaling Anim o Higit pa ang Residensiyal na Unit

309 - Mga Espesyal na Patakaran para sa mga Ginagawang Trabaho Upang Maprotektahan ang Gusali sakaling Magkalindol (Seismic Work) at Iba pang Pagpapahusay sa Gusali na Itinatakda ng Batas

310 - Mga Espesyal na Patakaran para sa Ginagawang Trabaho Upang Makatipid sa Enerhiya

311 - Kung Paano Aabisuhan ang mga Umuupa Tungkol sa Pagtataas ng Upa batay sa mga Pagbabago sa Gusali (Capital Improvement Increase)

312 - Mga Pagtutol ng Umuupa sa Petisyon Batay sa mga Pagbabago sa Gusali (Capital Improvements)

322 - Mga Petisyon para sa Pagpapatakbo at Pananatili sa Gusali sa Maayos na Kondisyon

323 - Mga Petisyon sa Pagtataas ng Upa Batay sa Mga Espesyal na Pagkakataon o sa Paghahambing sa mga Makatwiran na Naihahambing na Unit

324 - Mga Petisyong Nakabatay sa Kasaysayan ng Nakaraang Upa ayon sa Nakasaad sa Proposisyon I

325 - Ipinapasa sa Umuupa na Mas Mataas na Bayad sa Utilities, tulad halimbawa, gas o koryente (Utility Passthrough)

326 - Mga Petisyon para sa Hindi Pagkakasaklaw Batay sa Malaking Rehabilitasyon

327 - Mga Petisyon para sa Pagpapahaba ng Panahon upang Makompleto ang mga Pagbabago sa Gusali (Capital Improvements)

328 - Seksiyon 1.21 Mga Petisyon na Nakabatay sa Pagkuwestiyon sa Paninirahan ng Umuupa (Tenant in Occupancy)

329 - Mga Petisyon para sa Paggawa ng Desisyon Alinsunod sa Seksiyon 6.14 at/o sa Costa-Hawkins

330 - Mas Mataas na Buwis sa Pag-aari na Ipinapasa sa Umuupa (General Obligation Bond Passthrough)

331 - Water Revenue Bond Passthrough Worksheet (worksheet para sa ipinapasa sa umuupa na mas mataas na singil sa tubig)

Mga Petisyon ng Umuupa

351 - Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa mga Petisyon ng Umuupa

352 - Mga Petisyong Nakabatay sa Malaking Pagkabawas sa mga Serbisyo sa Pabahay

353 - Kabiguan na Makagawa ng Pagkukumpuni at Mapanatili sa Maayos na Kondisyon ang Gusali

354 - Mga Petisyong Nakabatay sa Labag sa Batas na Pagtataas ng Upa

355 - Mga Petisyon ng Umuupa na Nakabatay sa Hindi Nararapat na Ipinapasang Gastos sa Utilities tulad ng Gas at Koryente (Utility Passthrough) at Pagpapaliban ng Utility Passthrough Batay sa Pinansiyal na Kagipitan

356 - Paghamon ng Umuupa sa  Hindi Nararapat na Ipinapasa sa Umuupa na Mas Mataas na Singil sa Tubig (Water Revenue Bond Passthrough)

357 - Paghamon ng Umuupa sa Hindi Nararapat na Mas Mataas na Buwis sa Pag-aari na Ipinapasa sa Umuupa (General Obligation Bond Measure Passthrough)

358 - Mga Petisyon Batay sa Kabiguang Maipatupad ang Ipinapasang Gastos sa Pagpapahusay ng Gusali (Capital Improvement Passthrough)

359 - Seksiyon 6.15C(3) Mga Petisyon ng Nangungupahan sa Umuupa (Subtenant) batay sa Proporsiyonal na Upa

360 - Mga Paghahabol (Claim) ng Nangungupahan sa Umuupa (Subtenant) Batay sa Labag sa Batas na Pinaka-unang Upa na Siningil

361 - Mga Petisyon na Tenant Summary (Nakabatay sa Malinaw na Labag sa Batas na Pagtataas ng Upa)

362 - Mga Ulat at Ibinibintang na Labag sa Batas na Pagpapaalis (Wrongful Evictions)

363 - Aplikasyong Nagsasaad Ng Pinansiyal Na Kagipitan Ng Umuupa (Tenant Financial Hardship Application)

Mga Pagdinig, Pamamagitan (Mediation) at Apela

401 - Ang Proseso ng Pagdinig

402 - Pamamagitan (Mediation)

403 - Tugon ng Hukuman sa Kahilingan ng Isang Partido (Minute Orders)

404 - Pinabilis na Pagpapasya na Ibinibigay 10 Araw Matapos ang Pagdinig (Expedited Hearing Orders)

405 - Proseso ng Pag-aapela