Mga Madalas Itanong Tungkol sa Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa

Bakit ako nakatanggap ng postcard tungkol sa Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa, at saan ako makakakuha ng higit pang impormasyon?

Ang City at County ng San Francisco ay nagpapataw ng kada unit na bayarin sa mga may-ari ng residensiyal na ari-arian para pondohan ang mga serbisyo at pang-administratibong gastusin sa pagpapatakbo ng Lupon para sa Pagpapaupa.  Sa mga nakaraang tax year (taon ng buwis), kinokolekta ang bayad bilang singil sa bill ng buwis sa ari-arian ng mga may-ari.  Simula sa tax year 2021-2022, hiwalay na ang magiging invoice ng bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa.  Ipinadala ang postcard sa mga may-ari para ipaalam sa kanila ang tungkol dito.  Makakatangap ang mga may-ari ng abiso sa mail na naglalaman ng mga karagdagang impormasyon hanggang Nobyembre 15. 

Bakit Ako Nakatanggap ng Abiso ng Impormasyon tungkol sa Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa?

May-ari kayo ng residensiyal na pinapaupahang ari-arian sa San Francisco. Dahil dito, pinapatawan ng Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa ang inyong ari-arian. Ipinapaliwanag sa Abiso ng Impormasyon tungkol sa Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa na ang inyong pinauupahang unit ay napapailalim sa Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa at kung paano kayo makakapag-apply para sa eksempsiyon kung sa tingin ninyo ay hindi kayo dapat patawan ng Bayad.

Ano ang Portal?

Gagawa ang Lupon para sa Pagpapaupa ng isang online na portal kung saan maa-access ng mga may-ari ang impormasyon ng kanilang ari-arian, makakahiling sila ng eksempsiyon, at makakapagbayad sila.  Magiging aktibo ang portal na ito sa Nobyembre 15.

Ano ang PIN sa Abiso ng Impormasyon?

May kaukulang PIN ang bawat address ng ari-arian. Ilalagay ang PIN na ito sa Abiso ng Impormasyon at gagamitin ito para ma-access ang Portal.

Nawala ko ang aking Abiso ng Impormasyon at gusto kong humiling ng eksempsiyon. Paano ako makakakuha ng bagong PIN?

Matutulungan kayo ng kawani ng Lupon para sa Pagpapaupa para makakuha ng bagong PIN. Pakitawagan ang linya ng pagpapayo sa (415) 252-4600.

Ipinadala sa akin sa mail ang Abiso ng Impormasyon na ito, pero hindi na ako ang may-ari ng ari-arian.

Pakibigay sa amin ang impormasyon tungkol sa bagong may-ari, at ia-update ng kawani ang record sa Portal.

Ipinadala sa akin ang Abiso ng Impormasyon na ito at isa akong may-ari, pero wala akong kinalaman sa pagpapatakbo ng ari-arian at hindi ako dapat nakakatanggap ng mga abiso.

Mangyaring mag-log in sa Portal gamit ang ibinigay na PIN sa inyong Abiso ng Impormasyon at i-update ang pangunahing mailing address ng ari-arian.

Sa tingin ko ay nagkamali sa pagpapadala sa akin ng Abiso ng Impormasyon na ito.  Paano ko masisigurado na walang maipapadala sa akin na bill ng Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa?

May ilang partikular na unit ng tirahan na hindi sakop ng Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa, kabilang ang mga unit na tinitirhan ng may-ari kung saan wala siyang kasamang nangungupahan na nakatira sa unit. Kung sa tingin ninyo ay hindi kayo dapat singilin, dapat kayong kumumpleto ng kahilingan sa eksempsiyon sa Portal hanggang Disyembre 15. Makakatanggap kayo ng email para ipaalam sa inyo kung ang kahilingan sa eksempsiyon ay hindi kumpleto, naaprubahan, o tinanggihan.  Mahahanap din ninyo ang status ng inyong kahilingan sa eksempsiyon sa Portal.  Kung naaprubahan ang kahilingan sa eksempsiyon, hindi na ninyo kailangang bayaran ang ipinataw sa inyong Singil para sa unit na iyon. Kung hindi inaprubahan ang kahilingan, kailangan ninyong bayaran ang singil hanggang Marso 1.

Naghain ako ng kahilingan sa eksempsiyon noong nakaraang taon at naaprubahan ito. Bakit ko ito kailangang ulitin?

Kung naaprubahan ang nagpapaupa para sa eksempsiyon sa loob ng isang taon, hindi ito nangangahulugan na hindi na siya hihingian ulit ng impormasyong ito sa mga susunod na taon.  Kahit nakumpleto na ninyo ang kahilingan sa eksempsiyon para sa taon 2020-2021, pakikumpleto ulit ito para sa 2021-2022 hanggang Disyembre 15.

Nagkakaproblema ako sa pag-access sa online na system para sa kahilingan sa eksempsiyon, puwede ba ninyo akong padalhan ng form?

Lubos na hinihikayat ang mga may-ari na isumite ang kanilang mga kahilingan sa eksempsiyon online. Kung talagang wala kayong internet access o email address, puwede kayong padalhan ng kawani ng papel na form para sa eksempsiyon o puwede kayong pumunta sa opisina para kunin at sagutan ito. Maibabalik lang ninyo ang form sa pamamagitan ng mail o nang personal. Hindi ninyo puwedeng ipadala sa email ang papel na form para sa eksempsiyon. Kung may tanong kayo tungkol sa pag-access sa Portal, pakitawagan ang Lupon para sa Pagpapaupa sa (415) 252-4600.

Paano kung lumampas na ang Disyembre 15 at hindi pa ako nakakapaghain ng aking kahilingan sa eksempsiyon?

Kakailanganin ninyong bayaran ang buong Singil na nakalista sa Taunang Abiso ng Bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa na ipapadala sa inyo sa mail sa Enero, at pagmumultahin kayo kung hindi kayo makakapagbayad hanggang Marso 1.

Ano ang mangyayari kung hindi ako magbabayad ng singil sa Lupon para sa Pagpapaupa?

Ang bayad sa Lupon para sa Pagpapaupa ay dapat bayaran nang hindi lalampas sa Marso 1 ng bawat taon. Magdaragdag ng 5% na multa sa halaga ng Bayad kung hindi ito mababayaran hanggang Marso 1, magdaragdag ng panibagong 5% kung ang Bayad ay hindi mababayaran hanggang Abril 1, at magdaragdag ng panibagong 5% kung ang Bayad ay hindi mababayaran hanggang Mayo 1 (para sa kabuuang multa na 15%). Kung ang Bayad ay hindi pa rin mababayaran hanggang Hunyo 1, isasangguni ito ng Lupon para sa Pagpapaupa sa Bureau of Delinquent Revenue (Kawanihan ng Delingkuwenteng Kita).

Puwede ko bang ipasa sa mga umuupa sa akin ang gastos?

Para sa tax year 2021-2022, ang Bayad para sa pinauupahang unit ay $59.00 bawat apartment unit at $29.50 bawat kuwarto sa residensiyal na hotel. Puwedeng kolektahin ng nagpapaupa ang 50% ng bayad mula sa mga umuupa, o $29.50 bawat apartment unit at $14.75 bawat kuwarto sa residensyal na hotel. Para sa tax year 2020-2021, ang Bayad sa pinauupahang unit ay $50.00 bawat apartment unit at $25.00 bawat kuwarto sa residensyal na hotel. Puwedeng kolektahin ng nagpapaupa ang 50% ng Bayad mula sa mga umuupa, o $25.00 bawat apartment unit at $12.50 bawat kuwarto sa residensyal na hotel.

Taon-taon akong sinisingil para sa bayad na ito, paano ko ito mapapatigil?

Dapat kayong humiling ng eksempsiyon. Depende sa inyong dahilan sa kahilingan sa eksempsiyon, puwede kayong hindi singilin para sa lahat ng inyong unit, o para lang sa isang unit. Kung inaprubahan ang eksempsiyon pero hindi para sa lahat ng unit sa inyong ari-arian, kakailanganin pa rin ninyong magbayad.  Kung hindi kayo magbabayad sa tamang oras, puwede kayong pagmultahin nang hanggang 15% porsyento, at kiung hindi pa rin kayo magbabayad, ipapasa sa Bureau of Delinquent Revenue ang hindi pagbabayad.

Mali ang nasingil sa akin na Bayad sa mga nakalipas na taon, paano ako makakahingi ng refund?

Hindi kayo makakahingi ng refund para sa mga nasingil na Bayad na nabayaran na sa mga nakalipas na taon. Makakahingi lang kayo ng eksempsiyon para sa Bayad sa kasalukuyang taon.

Bakante ang ilan sa mga unit ko, bakit sinisingil pa rin ako?

Kailangan pa ring maningil ng Bayad ang Lupon para sa Pagpapaupa, kahit bakante ang unit.