Paksa Blg. 011: Impormasyon para sa Pagkontak at mga Oras ng Rent Board

Lugar

Matatagpuan ang Rent Board sa 25 Van Ness Avenue, Suite 320 (nasa Market Street), San Francisco, CA 94102-6033.

Mga Oras ng Opisina

Ang aming mga oras ng opisina ay mula 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m., Lunes hanggang Biyernes, maliban na lamang sa pista opisyal. May makakausap na tagapayo (counselor) para matulungan kayo sa mga oras ng opisina.

Mga Oras ng Pagtawag sa Telepono

Puwedeng makausap ang mga tagapayo sa telepono mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 ng tanghali at mula 1:00 p.m. hanggang 4:00 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Ang numero para sa pagpapayo ay (415) 252-4602.

Numero ng Fax

Ang aming numero ng FAX ay (415) 252-4699.

Mga Form ng Rent Board

Makukuha ang mga form ng Rent Board sa aming opisina, o para makita at ma-download ang mga ito mula sa Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel (Forms Center) na nasa website ng Rent Board, www.sfrb.org.

 

Oktubre 2018