Paksa Blg. 013: Ang Rent Board Fee Binabayaran Ng Nagpapaupa Sa Lupon Para Sa Pagpapaupa)

Pinahihintulutan ng Tsapter 37A ng Administrative Code (Kodigong Administratibo) ng San Francisco ang Lungsod na mangolekta ng singil kada unit para sa bawat residensiyal na tirahan na saklaw ng Rent Ordinance (Ordinansa para sa Pagpapaupa). Pinopondohan ng bayad na ito ang gastos sa pagpapatakbo ng Rent Board. 

Sa mga nakaraang taon, sinisingil ng Opisina ng Tresurero at Kolektor ng Buwis (Office of the Treasurer and Tax Collector) ang bayarin ng Lupon sa Pagpapaupa (Rent Board) sa pahayag ng buwis sa ari-arian. Simula sa buwisang taon 2021-2022, kinakailangan na sa Lupon sa Pagpapaupa na kolektahin ang bayad nang direkta mula sa may-ari ng ari-arian, at ang bayad ay hindi na lilitaw sa pahayag ng buwis sa ari-arian. Walang nagbago sa istraktura ng bayad.

Sinisingil ang bayad na ito sa Rent Board mula sa landlord (nagpapaupa) kada taon sa property tax statement (pahayag ukol sa buwis sa ari-arian), at pinahihintulutan ng batas ang landlord na kolektahin ang bahagi ng bayad sa Rent Board mula sa mga tenant (umuupa) na nangungupahan sa petsang ika-1 ng Nobyembre ng bawat taon. Para sa tax year (taon ayon sa pagbabayad ng buwis) na 2021-2022, ang bayad para sa pinauupahang unit ay $59.00 kada apartment unit at $29.50 kada residensiyal na kuwarto sa hotel. Puwedeng mangolekta ang landlord ng 50% ng bayad na ito mula sa tenant, kung saan $29.50 ito kada apartment unit at $14.75 kada residensiyal na kuwarto sa hotel. Para sa tax year (taon ayon sa pagbabayad ng buwis) na 2020-2021, ang bayad para sa pinauupahang unit ay $50.00 kada apartment unit at $25.00 kada residensiyal na kuwarto sa hotel. Puwedeng mangolekta ang landlord ng 50% ng bayad na ito mula sa tenant, kung saan $25.00 ito kada apartnment unit at $12.50 kada residensiyal na kuwarto sa hotel.

Ang bayad sa Lupon sa Pagpapaupa ay dapat bayaran nang hindi lalampas sa ika-1 ng Marso ng bawat taon. Ang Lupon sa Pagpapaupa ay magdaragdag ng 5% na multa sa halaga ng bayad kung ang bayad ay hindi nabayaran nang ika-1 ng Marso, ang karagdagang 5% kung ang bayad ay hindi nabayaran sa ika-1 ng Abril, at karagdagang 5% kung ang bayad ay hindi nabayaran sa ika-1 ng Mayo. Kung ang bayad ay mananatiling hindi nabayaran pagdating ng ika-1 ng Hunyo, isasangguni ng Lupon sa Pagpapaupa ang bagay na ito sa Kawanihan ng Delingkuwenteng Kita (Bureau of Delinquent Revenue).

May ilang tinitirhang unit na hindi saklaw ng bayad sa Rent Board, kasama na ang mga unit na tinitirhan ng may-ari, kung saan walang tenant na nakatira na kasama ng may-ari sa unit. Hindi rin saklaw ng pagbabayad ng singil ang mga unit na kinokontrol o pinamamahalaan ng ahensiya ng gobyerno, kasama na ang Seksiyon 8 na sertipiko at ang mga programa sa pagbibigay ng voucher (papel na ginagamit sa pagbabayad ng upa) na pinangangasiwaan ng San Francisco Housing Authority. Pakitingnan ang Seksiyon 37.A ng Administrative Code (Kodigong Administratibo) para sa kompletong listahan ng mga hindi saklaw o exemption. Puwedeng makuha ang Tsapter 37.A para mapag-aralan ito sa opisina ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) sa mga regular na oras ng trabaho, Lunes hanggang Biyernes, at puwede rin itong makuha sa seksiyon na Ordinance & Regulations (Ang Ordinansa at Mga Regulasyon) na nasa aming website.

Puwedeng “ibangko muna” ng landlord ang bayad sa Rent Board na mula Nobyembre 1999, at kolektahin ito sa iba pang susunod na taon. Ang ibig sabihin nito, hindi kailangang kolektahin ng landlord ang bayad sa taon na kailangan ito, at sa halip, may karapatan siyang kolektahin ang bayad sa Rent Board sa iba pang susunod na taon kung ito ang gusto niyang gawin. Naipatutupad lamang ang pagbabangkong ito sa mga bayad na nagawan ng pagtatasa (assessment) mula Nobyembre 1999 at pagkaraan nito. May makukuhang listahan ng naunang mga bayad sa Rent Board magmula 1999 sa Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website.

Pinahihintulutan ng Seksiyon 37A.6 ng Administrative Code ang landlord na makuhang muli ang 50% ng bayad sa Rent Board mula sa tenant sa pamamagitan ng pagbabawas nito sa bayad na mula sa interes ng security deposit (depositong pang-seguridad) na dapat makuha ng tenant kada taon. Kung walang hawak na security deposit ang landlord, puwedeng direktang singilin ng landlord ang tenant. Puwedeng hiwalay na singilin ng landlord ang bayad sa Rent Board sa halip na ibawas ito sa utang nilang bayad mula sa interes, kung nagbabayad ang mga landlord na ito ng interes sa security deposit taon-taon.

Kailangang espesipikong isaad ng billing statement (pahayag ng mga singil) ang halaga na kailangang bayaran ng tenant kada taon, at ang halaga, kung mayroon man, ng interes sa security deposit na kailangang ibigay sa tent para sa bawat taon. Kailangan ding isaad ng singil na ang pagpopondo sa Rent Board ang paggagamitan ng bayad, at dapat mabayaran ang singil sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng bill (papel para sa pagsingil). 

Pakitandaan na hindi makatwirang dahilan o just cause para sa pagpapaalis sa tirahan ang kabiguan ng tenant na bayaran ang singil para sa Rent Board. Kailangang pumunta ang landlord sa Small Claims Court (Lokal na Hukuman para sa mga Legal na Alitan Tungkol sa Maliliit na Halaga) upang makakolekta ng bayad.

 

Agosto 2021

 

English