Paksa Blg. 014: Pagbili Ng Ordinansa at Mga Patakaran at Regulasyon

Bagamat puwedeng makuha ang karamihan sa impormasyon at mga form ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) sa Filipino, nakukuha lamang ang teksto ng batas sa Ingles. Kung kailangan ninyo ng tulong para maintindihan ang mga batas na kasama rito, gamitin ang aming mga serbisyo sa pagpapayo.

Mayroong dalawang dokumento para sa pamahahala ng pagpapatupad ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance). Una, ang Ordinansa mismo, na siyang aktuwal na batas na ipinasa ng Lupon ng mga Superbisor (Board of Supervisors).  Binubuo naman ang isa pang dokumento ng mga Patakaran at Regulasyon (Rules and Regulations) na pinagtibay ng mga Komisyoner ng Rent Board, at para sa pamamahala sa implementasyon ng Ordinansa. Napakahalaga ng dalawang dokumentong ito sa pag-intindi sa batas at sa interpretasyon nito. 

Puwedeng makita at ma-download ang Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance) at ang Mga Patakaran at Regulasyon (Rules and Regulations) mula sa aming website. Puwede rin ninyong mabili ang mga ito sa halagang $4.00 bawat isa sa opisina ng Rent Board o sa halagang $5.50 bawat isa sa pamamagitan ng koreo. Mangyaring magpadala ng tseke at ng iyong kahilingan sa:

The San Francisco Rent Board

25 Van Ness, Suite 320

San Francisco, CA 94102-6033

Puwede rin ninyong mapag-aralan ang kopya ng mga dokumentong ito sa San Francisco Public Library.

 

Oktubre 2018