Paksa Blg. 016: Polisiya Ukol Sa Accessibility O Mga Pamamaraan Upang Madaluhan Ang Mga Pulong

Isinasagawa ang mga pulong ng Rent Board Commission (Komisyon ng Lupon para sa Pagpapaupa) sa 25 Van Ness Avenue, Suite 70, lower level (mas mababang antas), at napupuntahan ito ng mga gumagamit ng wheelchair. Matatagpuan sa Civic Center ang pinakamalapit na accessible (nagagamit ng lahat, kasama na ang may kapansanan) na estasyon ng BART. Accessible ang lahat ng linya ng MUNI Metro sa Van Ness at Market Street. Mayroon ding magagamit na accessible na paradahan sa katabing mga kalye (Oak Street at Hickory). Magagamit din ang mga naka-metrong paradahan sa kalye.

May makukuhang mga serbisyo sa pagsasalin, pagpapalakas ng tunog, o alternatibong pormat, kapag hiniling ang mga ito nang hindi bababa sa 72 oras bago ang pulong.  May makapupunta ring tagasalin sa American sign language (wika ng pagsenyas) kapag hiniling ito. Tumawag sa (415) 252-4650 para ibigay ang inyong espesipikong kahilingan. Pagbibigyan ang mga nahuling kahilingan kung posible ito.

Para makatulong sa mga pagsusumikap ng Lungsod na maging bukas sa mga taong may malalang mga allergy, sakit kaugnay ng kapaligiran, iba’t ibang uri ng pagiging sensitibo sa kemikal o kaugnay na kapansanan, pinaaalalahanan ang mga dadalo sa pampublikong pulong na posibleng sensitibo ang iba pang dumadalo sa iba’t ibang produkto na kemikal ang pangunahing sangkap. Pakitulungan po ang Lungsod na maging bukas sa mga indibidwal na ito.

 

Pebrero 2019