Paksa Blg. 017: Pangkalahatang Impormasyon tungkol sa Nasasaklaw o Hindi Nasasaklaw (Covered and Exempt) na mga Unit

Recent amendments to the Rent Ordinance may have changed some of the information provided here. This information will be updated soon. You may contact the Rent Board at 415.252.4602 or visit the office at 25 Van Ness Avenue, Room 320 in San Francisco if you have questions about this topic.

 

Nasasaklaw ang karamihan sa mga residensiyal na paupahang unit sa mga gusali na itiayo bago ang Hunyo 13, 1979 ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance) ng San Francisco. Hindi saklaw ng Ordinansa sa Pagpapaupa na ito ang mga komersiyal na unit at residensiyal na unit sa mga gusaling unang nabigyan ng sertipiko ng paninirahan (certificate of occupancy) matapos ang Hunyo 13, 1979. 

Hindi rin saklaw ang mga sumusunod na uri ng tinitirhang unit ng Ordinansa sa Pagpapaupa, kailanman itinayo ang gusali:

 1. Mga unit sa hotel, motel, inn, bahay na panturista, paupahang kuwarto (rooming) at ginagamit na boarding house, kung hindi tinitirhan ng hindi nagpapalit na umuupa (tenant) ang unit sa loob ng 32 o higit pang magkakasunod na araw, basta’t hindi muling kinuha ng nagpapaupa (landlord) ang unit mula sa umuupa upang maiwasan ang pagpapatupad ng Ordinansa sa Pagpapaupa;
 1. Mga tinitirhang unit sa kooperatibang non-profit na pagmamay-ari, tinitirhan at konokontrol ng mayorya ng mga residente;
 1. Mga tinitirhang unit na pag-aari lamang ng korporasyong nonprofit at para sa pampublikong benepisyo, at pinamamahalaan ng lupon ng mga direktor, kung saan residente ng mga tinitirhang unit ang mayorya, at kung saan itinatakda ng mga regulasyon ng korporasyon na kailangang aprubahan ng mayorya ng mga residente ang pagtataas ng upa;
 1. Mga akomodasyon sa paninirahan sa anumang ospital, kumbento, monasteryo, pasilidad para sa pinahabang pangangalaga (extended care facility), asylum (institusyon para sa may kapansanang pisikal o kapansanan sa isip), residensiyal na pangangalaga, o lisensiyadong pangmatatandang pasilidad na adult day health care (pangangalagang pangkalusugan para sa kailangan ng tulong at/o superbisyon).
 1. Mga akomodasyon sa paninirahan sa mga dormitoryong pagmamay-ari at pinatatakbo ng institusyon para sa mas mataas na edukasyon, high school, o paaralang elementarya;
 1. Ilang tinitirhang unit na kontrolado o pinamamahalaan ang mga upa ng iba pang unit, ahensiya o awtoridad ng gobyerno;
 1. Mga tinitirhang unit sa gusali na hindi bababa sa 50 taong gulang, at nakadaan na sa malaking rehabilitasyon matapos ang Hunyo 13, 1979, basta’t nakapag-file na ang nagpapaupa ng eksempsiyon nang dahil sa batayang ito, at napagpasyahan na ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa), matapos ang pandinig, na malaki na ang nagawang rehabilitasyon sa gusali; 
 1. Mga tinitirhang unit na permanente nang natanggal sa paggamit bilang paupahang bahay alinsunod sa Batas Ellis  at sa Ordinansa Seksiyon 37.3(d);
 1. Mga unit para sa paninirahan/pagtatrabaho kung saan nagkaroon na ng naaayon sa batas na kumbersiyon para sa paggamit sa paninirahan/pagtatrabaho at nabigyan na ng Sertipiko ng Paninirahan (Certificate of Occupancy) makalipas ang Hunyo 13, 1979, at kung saan walang anumang uri ng residensiyal na pag-upa sa gusali sa pagitan ng Hunyo 13, 1979 at ng petsa ng pagbibigay ng Sertipiko ng Paninirahan;
 1. Komersiyal na espasyo kung saan batay sa pagkakataon lamang at bihira ang residensiyal na paggamit;
 1. Residensiyal na unit na wala nang residensiyal na gamit at komersiyal na o hindi na residensiyal ang gamit.

Posibleng may ilang tinitirhang unit na kontrolado o pinamamahalaan ng ibang unit, ahensiya, o awtoridad ng gobyerno na hindi saklaw ng mga limitasyon ng Ordinansa ukol sa pagtataas ng upa, pero kailangan pa ring sumunod sa mga probisyon sa pagpapaalis batay sa makatuwirang dahilan (just cause eviction). Bukod rito, alinsunod sa batas ng estado na Batas na Costa-Hawkins para sa Pinauupahang Bahay (Costa-Hawkins Rental Housing Act), posibleng may eksempsiyon o hindi saklaw ng mga limitasyon ng Ordinansa sa pagtataas ng upa ang ilang tahanan na pang-isang pamilya (single-family home) at condominium, pero wala itong eksempsiyon sa mga probisyon sa pagpapaalis batay sa makatuwirang dahilan.

Kung may katanungan kung nasasaklaw o hindi nasasaklaw ang unit ng Rent Ordinance, puwedeng maghain ng petisyon ang landlord (nagpapaupa) o ang tenant sa Rent Board para sa pagpapasya ng hurisdiksiyon. Puwedeng makita ang mga form sa  Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel (Forms Center) na nasa website ng Rent Board at makukuha rin sa aming opisina.

 

Oktubre 2018