Paksa Blg. 018: Bahagyang Exemption O Hindi Pagkakasaklaw Sa Ilang Paupahang Unit Na Tumatanggap Ng Subsidyo O Tulong Mula Sa Gobyerno

Sa pangkalahatan, ang mga tinitirhang unit na kinokontrol o pinamamahalaan ng iba pang ahensiya o awtoridad ng gobyerno ay hindi lubusang exempt o puwedeng hindi sumunod sa lahat ng pagkakataon sa Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa).  Kasama na rito ang mga programa para sa pagtulong sa upa na nakabatay sa proyekto, tulad ng mga proyekto sa pabahay na may subsidyo o senior housing (pabahay para sa matatanda), kung saan puwede lamang gamitin ang subsidyo para sa mga itinalagang gusali at hindi para sa mga pribadong apartment. 

Gayon pa man, kung inuupahan ng tenant (umuupa) ang tinitirhang unit at tumatanggap siya ng tulong sa upa na nakabatay sa pagiging tenant sa pamamagitan ng Seksiyon 8 na Housing Choice Voucher Program (programa kung saan binibigyan ang mga tao ng gobyerno ng mga voucher o papel na ginagamit sa pagbabayad ng upa), o kung tumatanggap ang tenant ng HOPWA na tulong sa upa (sa ilalim ng Housing Opportunities for Persons with Aids Program o Programa para sa Pagbibigay ng mga Oportunidad sa Pabahay sa mga Taong may Aids), nasasaklaw ang gayong mga unit ng mga probisyon ng Ordinansa ukol sa pagpapaalis nang dahil sa “just cause o makatwirang dahilan.” Bukod rito, ipatutupad ang mga limitasyon sa taunang pagtaas ng upa ng Rent Ordinance kung mahigit ang base rent (batayang upa) ng tenant kaysa sa naipatutupad na “payment standard o karaniwang bayad” na itinakda ng San Francisco Housing Authority, maliban na lamang kung hindi nasasaklaw ang pinauupahang unit ng mga limitasyon sa pagtaas ng upa ng Ordinansa nang dahil sa iba pang dahilan (halimbawa, tirahan ito na para sa isang pamilya lamang sa ilalim ng Kodigo Sibil Seksiyon 1954.52 o itinayo ang unit matapos ang Hunyo 13, 1979). Hindi pinahihintulutan ang iba pang uri ng pagtaas ng upa na magagawa sa ilalim ng Rent Ordinance (kagaya ng mga capital improvement passthrough o mga ipinapasang gastusin dahil sa mga pagbabago sa gusali, water revenue bond passthrough o ipinapasa sa umuupa na mas mataas na singil sa tubig, general obligation bond passthrough o mas mataas na buwis sa pag-aari na ipinapasa sa umuupa, utility passthrough o Ipinapasa sa umuupa na mas mataas na bayad sa utilities gaya ng gas o koryente, at pagtaas ng operating and maintenance expense o mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon) para sa Seksiyon 8 na Housing Choice Voucher o sa mga pag-upa na HOPWA.

Kung tumatanggap ang tenant ng tulong sa upa batay sa Sertipikong Seksiyon 8, nasasaklaw ang unit ng mga probisyon para sa pagpapaalis nang dahil sa “makatwirang dahilan” pero hindi nasasaklaw ng mga probisyon ng Ordinansa para sa pagtaas ng upa, dahil itinatakda ang batayang upa ng HUD (the U.S. Department of Housing and Urban Development o Departamento para sa Pabahay at Pagpapaunlad ng mga Lungsod).

Hindi nasasaklaw ang lahat ng pinauupahang unit na kinokontrol o pinamamahalaan ng iba pang unit, ahensiya o awtoridad ng gobyerno sa pagbabayad ng taunang singil ng Rent Board, at hindi rin nasasaklaw ang mga ito sa pagbabayad ng interes sa mga security deposit (depositong pangseguridad).

Ang mga dating hindi saklaw na unit na nasa gusali na hindi na kinukunan ng seguro ng HUD ang mortgage o utang, at ang mga unit na hindi na tumatanggap ng tulong sa upa batay sa proyekto, ay nasasaklaw sa mga limitasyon sa pagtaas ng upa at mga probisyon ng Rent Ordinance sa pagpapaalis dahil sa “makatwirang dahilan,” pati na rin sa pagbabayad ng singil ng Rent Board at ng mga itinatakda sa pagbabayad ng interes mula sa security deposit.

Kung may katanungan kung nasasaklaw o hindi nasasaklaw ang unit ng Rent Ordinance, puwedeng maghain ng petisyon ang landlord (nagpapaupa) o ang tenant sa Rent Board para sa pagpapasya ng hurisdiksiyon. Puwede kayong makakuha ng kopya ng iba’t ibang form para sa petisyon sa pamamagitan ng pagbisita sa aming opisina sa mga regular na oras ng trabaho. Makukuha rin ang mga form na ito sa Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website.

 

Pebrero 2019