Paksa Blg. 020 Bahagyang Exemption Para Sa Bagong Kontruksyon At Malaking Rehabilitasyon

Sa pangkalahatan, ang mga tirahang yunit na itinayo matapos ang Hunyo 13, 1979, at mga yunit na nakakuha ng pagpapasya ng Lupon sa Pagpapaupa ng malaking rehabilitasyon ay hindi saklaw ng mga limitasyon sa pagtaas (ngunit hindi para sa mga probisyon ng pagpapaalis dahil sa makatwirang dahilan) ng Ordinansa ng San Francisco sa Pagpapaupa.

Ang bahagyang exemption para sa bagong konstruksyon ay mailalapat lamang kung (a) ang unang Sertipiko ng Paninirahan para sa yunit na iyon ay ibinigay pagkatapos ng Hunyo 13, 1979, at (b) walang naninirahan sa yunit bago ang pagbibigay ng Sertipiko ng Paninirahan. Kung ang yunit ay isang buhay/pang-trabahong yunit, mayroong karagdagang kinakailangan na (c) walang nanirahan sa gusali (hindi lamang sa indibidwal na yunit) sa pagitan ng Hunyo 13, 1979 at ng petsa ng pagbibigay ng Sertipiko ng Paninirahan.

Dati, ang mga yunit na itinayo pagkatapos ng Hunyo 13, 1979, at mga yunit na nakakuha ng pagpapasiya ng Lupon sa Pagpapaupa na malaking rehabilitasyon ay karapat-dapat para sa isang kumpletong exemption mula sa Ordinansa sa Pagpapaupa. Sa madaling salita, ang mga yunit na ito ay hindi sakop ng mga limitasyon sa pagtaas ng upa (aka "kontrol sa pag-upa") o ng mga batas tungkol sa pagpapaalis (mga probisyon ng makatwirang dahilan) na nilalaman ng Ordinansa sa Pagpapaupa. Nagkabisa mula Enero 20, 2020, ang Ordinansa sa Pagpapaupa ay inamyendahan upang mapalawak ang mga kontrol sa pagpapaalis at iba pang mga proteksyon para sa nangungupahan sa mga yunit na ito, bagaman mananatili silang hindi saklaw ng mga limitasyon sa pagtaas ng upa ng Ordinansa sa Pagpapaupa.

Alinsunod dito, ang landlord ay dapat sumunod sa abiso at mga pamamaraang kinakailangang ng Ordinansa sa Pagpapaupa at ng Mga Panuntunan at Regulasyon upang paalisin ang isang nangungupahan. Kasama rito ang kahingian na ang isang landlord ay dapat magkaroon ng isa sa mga pinapayagang “makatwirang dahilan" upang tapusin ang paninirahan. Bukod pa dito, ang taunang bayad sa Lupon ng Pangungupahan ay kinokolekta na para sa mga yunit na ito.

Mangyaring tandaan na kahit na ang isang yunit ay hindi saklaw ng lokal na mga kontrol sa upa, maaaring saklaw ito ng California Tenant Protection Act of 2019 (AB 1482), na naglilimita sa taunang pagtaas ng upa sa 5% kasama ang porsiyentong pagtaas sa lokal na CPI.

 

Agosto 2021