Paksa Blg. 051: Ang Halaga Ng Pinahihintulutang Pagtaas Ng Upa

Ang halaga ng taunang pinahihintulutang pagtaas ng upa na may bisa mula Marso 1, 2022 hanggang Pebrero 28, 2023 ay 2.3%. Ang halaga ng taunang pinahihintulutang pagtaas ng upa na may bisa mula Miyerkules, Marso 01, 2021 hanggang Miyerkules, Pebrero 28, 2022 ay 0.7%.

Walang limitasyon sa halaga ng upa na unang puwedeng singilin ng landlord (nagpapaupa) sa tenant (umuupa) kapag nirerentahan ang bakanteng unit. Wala sa hurisdiksiyon ng San Francisco Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) ang mga pagtaas ng upa sa mga paupahang unit na nasa labas ng San Francisco. Walang pagkontrol sa mga pinauupahang komersiyal na gusali sa San Francisco. 

Upang makatanggap ng kompletong listahan ng nakaraan na taunang pinahihintulutang pagtaas ng upa, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website. Puwede ring makuha ang dokumentong ito sa aming opisina.


Nobyembre 2021