Paksa Blg. 052: Pagpapatupad sa Taunang Pinahihintulutang Pagtataas ng Upa

Muling kinakalkula ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) ang taunang pinahihintulutang pagtataas ng upa taon-taon at inaanunsiyo ang bagong porsiyento nang mga dulo ng Disyembre, at nagiging epektibo ito sa susunod na ika-1 ng Marso.   

Pinahihintulutan ang nagpapaupa (landlord) na ipatupad ang taunang pinahihintulutang pagtataas ng upa taon-taon nang hindi na nagfa-file ng petisyon. Puwedeng ipatupad ang unang taunang pagtataas ng upa nang 12 buwan matapos ang petsa ng pagsisimula ng pag-upa. Kilala ang petsa ng pagiging epektibo ng taunang pagtataas ng upa bilang “petsa ng anibersaryo” ng umuupa (tenant). (Kung walang ibinigay na pagtataas ng upa, ang petsa kung kailan pumasok sa tirahan ang umuupa ang petsa ng anibersaryo ng umuupa.) Puwedeng ipatupad ang susunod na taunang pagtataas ng upa nang hindi mas maaga kaysa sa 12 buwan matapos ang petsa ng anibersayo ng umuupa. Kapag ipinatupad ang pagtataas ng upa nang mahigit sa 12 buwan makalipas ang petsa ng anibersaryo ng umuupa, ang petsa ng pagiging epektibo ng pagtataas ng upa ang magiging bagong petsa ng anibersaryo ng umuupa, at kailangang maghintay ang nagpapaupa nang hindi bababa sa 12 buwan bago ipatupad ang susunod na taunang pagtataas ng upa. 

Kailangang bigyan ng nagpapaupa ang umuupa ng hindi bababa sa 30 araw na nakasulat na abiso ukol sa mungkahing taunang pagtataas ng upa. Kinakailangan ng abiso ng 90 araw bago ang pagpapatupad nito, kung mas malaki sa 10% ang pagtataas ng upa, maging ito lamang, o may kasama nang iba pang pagtaas ng upa sa 12 buwan bago ang petsa ng pagiging epektibo ng pagtataas ng upa. Kailangang magdagdag ng 5 pang araw sa panahon ng pag-aabiso kung ipadadala ang abiso sa pamamagitan ng koreo.

Kailangang kasama sa abiso para sa pagtataas ng upa kapwa ang dolyar na halaga at porsiyento ng pagtataas ng upa, pati na rin ang petsa na magiging epektibo ang pagtataas. Kailangang gamitin ng nagpapaupa ang taunang pinahihintulutang porsiyento ng pagtataas ng upa na magiging epektibo sa petsa ng pagtataas, at hindi ang porsiyento na epektibo sa petsa ng pagbibigay ng abiso.

Kinakalkula lamang ang mga taunang pagtataas ng upa batay sa batayang upa (base rent) ng umuupa, kung saan hindi kasama ang mga ipinapasang gastusin dahil sa mga pagbabago sa gusali (capital improvement passthrough), ipinapasa na mas mataas na bayad sa utilities, tulad halimbawa ng gas o koryente (utility passthrough), o ipinapasang mas mataas na buwis (bond measure passthrough). Hindi puwedeng “i-round-up” sa pinakamalapit na dolyar ang mga pagtataas ng upa.   

Puwedeng  “ibangko” o ipunin ang taunang pagtataas  ng nagpapaupa at ipatupad ito sa mga susunod na taon. Sa pangkalahatan, hindi ibinabangko ang taunang pagtataas ng upa, maliban na lamang kung, at hanggang sa, maipatupad na ng nagpapaupa ang pagtataas nang 12 buwan makalipas ang puwede nang pagpapatupad ng pagtataas.  Inilalarawan ang mga espesipikong patakaran para sa pagbabangko ng taunang pagtataas ng upa sa Fact Sheet (Mga Papel na Nagtataglay ng Datos) 7. Mahalagang maintindihan ang mga patakaran sa pagbabangko upang tamang makalkula ang pagtataas ng upa. Puwede kayong makakuha ng kompletong listahan ng nakaraan nang pinahihintulutang pagtataas ng upa, pati na rin ng Fact Sheet 7, sa pamamagitan ng pagbisita sa aming opisina. Makukuha rin ang mga dokumentong ito sa  Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel (Forms Center) na nasa website ng Rent Board.

 

Enero 2020