Paksa Blg. 101: Ang Porsiyento Ng Interes Ng Security Deposit (panseguridad na deposito) Ngayong Taon Na Ito

Ang porsiyento ng interes na kailangang bayaran para sa mga deposito sa panahong Marso 1, 2021 hanggang Pebrero 28, 2022 ay 0.6%. Ang porsiyento ng interes na kailangang bayaran para sa mga deposito sa panahong Marso 1, 2020 hanggang Pebrero 28, 2021 ay 2.2%. Inilalathala taon-taon ang bagong porsiyento ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) sa unang mga araw ng Enero para sa panahon na isang taon, simula ika-1 ng Marso.

Upang makakuha ng kompletong listahan ng mga porsiyento ng interes para sa security deposit magmula noong Setyembre 1983, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website. Puwede ring makuha ang dokumentong ito sa aming opisina.

 

Enero 2021