Paksa Blg. 103: Interes sa mga Panseguridad na Deposito

Itinatakda ng Tsapter 49 ng Kodigong Adminsitratibo Administrative Code) ng San Francisco  sa mga nagpapaupa (landlord) na magbayad ng interes taon-taon sa mga depositong hawak na para sa residensiyal na ari-arian. Itinatakda sa mga nagpapaupa na magbayad ng interes sa lahat ng hinawakang pera sa loob ng mahigit isang taon, anuman ang tawag sa deposito. Ipinatutupad ang mga bayad sa interes sa lahat ng residensiyal na pinauupahang unit sa San Francisco, kasama na iyong hindi saklaw ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance), maliban na lamang sa isang hindi saklaw: kung may tulong o subsidyo sa upa na mula sa ahensiya ng gobyerno, hindi ipinatutupad ang pangangailangan para sa pagbabayad ng interes.

Kailangang mabayaran taon-taon ang interes sa panseguridad na deposito sa “taunang petsa na kailangan mabayaran ito (annual due date).” Para sa pagpapaupa na nagsimula matapos ang Setyembre 1, 1983, ang taunang petsa na kailangang mabayaran ito ay ang kaparehong araw at buwan na natanggap ng nagpapaupa ang deposito mula sa umuupa (tenant). (Kung nagsimulang tumira ang umuupa at nagbayad ng deposito bago ang Setyembre 1, 1983, kailangang nabayaran ang interes noong Setyembre 1, 1984, at pagkatapos nito, tuwing ika-1 ng Setyembre.)

Kapag umalis ang umuupa bago ang isang buong taon ng paninirahan, walang interes na kailangang ibigay. Sa pagkakataong umalis ang umuupa matapos ang isang taon ng paninirahan pero bago ang susunod na taunang petsa ng pagbibigay ng interes, kailangang pro-rated (nakabatay sa aktuwal na araw) ang bayad na interes para sa panahon na bahagi lamang ng taon, at dapat kalkulahin ito gamit ang porsiyento ng interes na ipinatutupad sa petsa na umalis ang umuupa. 

Sa pangkalahatan, kailangang bayaran ang umuupa ng simpleng interes sa porsiyentong ipinatutupad sa panahong dapat ibayad sa kanya ang interes ng panseguridad na deposito. Kung $1,000.00 ang hawak na deposito at 1.7% ang naipatutupad na porsiyento ng interes, ang kailangang bayaran na interes ay $17.00. Alinsunod sa Tsapter 49, kung may utang na interes sa loob ng mahigit sa isang taon, hindi puwedeng compounded (patong-patong) ang interes. Halimbawa, kung $2,000,000 ang hawak na deposito at kailangang bayaran ang interes para sa dalawang taon sa taunang petsa ng pagbabayad na Nobyembre 1, 2018, kailangang bayaran ng nagpapaupa ang umuupa ng 0.6% o $12.00 para sa 2017, pati na rin ng 1.2% o $24.00 para sa 2018, kaya’t may kabuuang halaga ito na $36.00. Bukod sa pagbabayad ng dating interes na kailangang ibigay, wala nang nakasaad sa Tsapter 49 ukol sa anumang multa para sa nahuling pagbabayad ng interes.

May makikita at mada-download na listahan ng mga porsiyento sa interes para sa panseguridad na deposito magmula noong Setyembre1983 mula sa Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel (Forms Center) na nasa website ng Rent Board. Makukuha rin ang listahang ito sa aming opisina.

Pakitandaan: Kung nasa pagitan ng Agosto 4, 2002 at Hunyo 14, 2003 ang taunang petsa na kailangang mabayaran ang umuupa, pakikontak ang Rent Board para sa mga espesyal na patakaran na ipinatutupad sa pagkakalkula ng halaga ng interes na para lamang sa panahong ito.

May opsiyon ang nagpapaupa ng pagbabayad ng interes ng panseguridad na deposito sa anyo ng direktang pagbabayad o ng credit (bawas) sa renta ng umuupa. Para sa mga unit na nasasaklaw ng Ordinansa sa Pagpapaupa at kung saan ipinatutupad ang taunang singil ng Rent Board, pinahihintulutan ng Seksiyon 37A.6 ng Kodigong Administratibo (Administrative Code) ng San Francisco ang nagpapaupa na ibawas ang 50% ng taunang singil ng Rent Board mula sa bayad para sa interes ng panseguridad na deposito na kailangang ibigay sa umuupa taon-taon. 

Kailangang bayaran ang interes ng Panseguridad na Deposito sa loob ng dalawang linggo ng petsa na umalis ang umuupa. Gayon pa man, alinsunod sa mga limitasyon at kinakailangan na nakatakda sa Seksiyon 1950.5(e) ng Kodigo Sibil (Civil Code) ng California, puwedeng patuloy na hawakan ng nagpapaupa ang bahagi ng hindi pa nababayaran at naipon nang interes (accrued interest) kung hindi sapat ang halaga ng panseguridad na deposito para masakop ang hindi pa nababayarang upa, pagpapakumpuni ng pinsala sa lugar na idinulot ng umuupa o kinakailangang paglilinis sa lugar.

Sa pangkalahatan, pinagdedesisyunan ang mga alitan ukol sa panseguridad na deposito o usaping ukol sa interes sa panseguridad na deposito sa (Lokal na Hukuman para sa mga Legal na Alitan Tungkol sa Maliliit na Halaga (Small Claims Court). Walang hurisdiksiyon ang Rent Board sa mga alitang ito at hindi puwedeng magbigay ng legal na payo ang mga kawani ng Rent Board ukol sa mga usaping ito. Mangyaring kumonsulta sa abugado o naaangkop na ahensiya para sa espesipikong payo.

 

Nobyembre 2018