Paksa Blg. 152: Pagbabawal Sa Paniningil Para Sa Karagdagang Mga Naninirahan O Occupant

Ipinagbabawal ng Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa) at ng mga Patakaran at Regulasyon sa mga landlord (nagpapaupa) ang paniningil ng dagdag na upa para lamang sa mga dagdag na naninirahan, kasama na ang bagong silang na sanggol. Labag sa batas na pagtataas ng upa ito, kahit na nakasaad sa kontrata (lease),  o sa kasunduan sa pagpapaupa (rental agreement) ang karagdagang singil. Dahil itinatakda ng Ordinansa na hindi puwedeng isuko ng mga tenant (umuupa) ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng Ordinansa, walang bisa ang anumang kasunduan na magbayad ng gayong dagdag na renta, yaman din lamang at salungat ito sa pampublikong polisiya. Puwedeng mag-file ng Tenant Petition (Petisyon ng Tenant) ang mga tenant na nagbabayad ng dagdag na upa para sa dagdag na naninirahan, at nang mapawalang-bisa ang pagtataas ng upa, at maibalik ang ibinayad na labis na singil.

Kung nakararanas ang landlord ng dagdag na gastos sa pagpapatakbo ng gusali dahil sa mga dagdag na tenant, puwedeng mag-file ang landlord ng petisyon para sa pagtataas ng upa batay sa pagtaas ng mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon (operating and maintenance expenses).  Puwede ring mag-file ang landlord ng Petisyon para Maaprubahan ang Ipinapasa sa Tenant na mas mataas na bayad sa utilities, tulad halimbawa ng gas o koryente (Petition for Approval of a Utility Passthrough), kung tumaas ang gastos sa gas at koryente.

Para makakuha ng kopya ng form para sa petisyon ng landlord o ng tenant, puwede ninyong puntahan ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website. Makukuha rin ang mga form na ito sa aming opisina.

 

Pebrero 2019