Paksa Blg. 154: Mga Limitasyon Sa Upang Sinisingil Ng Master Tenant (pangunahing umuupa na may hawak ng kontrata)

Para sa mga subtenancy (pangungupahan sa pangunahing umuupa na may hawak ng kontrata) na nagsimula matapos ang Mayo 24, 1998, itinatakda sa master tenant (pangunahing umuupa na may hawak ng kontrata) na bigyan ang bawat subtenant (nangungupahan sa umuupa) ng nakasulat na pagsisiwalat ng halaga ng upa na may obligasyon ang master tenant na bayaran sa may-ari, bago pa ang pagsisimula ng subtenancy. Mayroon ding limitasyon sa halaga ng upa na puwedeng singilin ng master tenant sa subtenant.

Kung may kasama ang master tenant sa pinauupahang unit na isa o higit pang subtenant, hindi puwedeng sumingil ang master tenant sa sinumang subtenant ng higit pa sa proporsiyonal na bahagi ng kabuuang upa na ibinabayad ng master tenant sa may-ari. Posibleng nakabatay ang pinahihintulutang proporsiyonal na bahagi ng subtenant sa kabuuang upa sa pantay na paghahati ng bilang ng naninirahan o ng mga kuwarto, o sa square footage (kuwadradong talampakan) ng espasyo na okupado lamang niya. Bukod rito, puwede ring isaaalang-alang ang may katwirang halaga ng mga serbisyo sa pabahay na ipinagkakaloob ng master tenant, kagaya ng mga kagamitan, utilities (koryente, gas o tubig), paradahan, storage o imbakan, cable o internet, kapag itinatakda ang upa ng subtenant.

Kapag tumaas ang kabuuang upa na ibinabayad ng master tenant sa may-ari dahil sa pagtaas ng upa na naaayon sa batas o sa passthrough (ipinapasang bayarin), puwedeng itaas ang bahagi sa upa ng subtenant, kahit na mas maikli pa sa 12 buwan simula ng huling pagtaas ng upa, basta’t nananatiling proporsiyonal na ang bahagi ng subtenant.

Kapag sinublet o pinaupahan sa iba ng master tenant ang buong unit sa isa o higit pang subtenant at hindi siya nakatira sa unit, hindi puwedeng singilin ng master tenant ang subtenant ng mas malaking upa sa unang pagtira ng subtenant kaysa sa upa na kasalukuyang ibinabayad ng master tenant sa may-ari. Kapag nagkaroon ang master tenant ng gastos na binayaran mula sa sariling bulsa kagaya ng utilities na hindi binabayaran ng may-ari, pinahihintulutan ang pagbabayad ng subtenant ng gayong mga gastos, kahit na posibleng magresulta ito ng kabuuang bayad sa master tenant na mas malaki kaysa sa upang ibinayad sa may-ari.

Kung naniniwala ang subtenant na binabayaran niya ang master tenant ng higit pa sa proporsiyonal na bahagi ng kabuuang upa o kung mas malaki ang pinaka-unang upa na ibinayad sa master tenant para sa sublet ng kabuuang unit kaysa sa ibinabayad ng master tenant sa may-ari, puwedeng maghain ang subtenant ng petisyon sa Rent Board laban sa master tenant nang dahil sa batayang iyon. Kapag namayani ang subtenant, iaaayon ng Administrative Law Judge (Hukom para sa Administratibong Batas) sa nararapat na halaga at ipag-uutos sa master tenant na isauli ang anumang labis na pagbabayad sa nakaraang upa.

Kung exempt (hindi nasasakop) ang pinauupahang unit ng master tenant mula sa mga limitasyon sa pagtataas ng upa ng Rent Ordinance (Ordinansa ukol sa Pagpapaupa), walang hurisdiksiyon ang Rent Board  (Lupon para sa Pagpapaupa) sa anumang paghahabol ng subtenant laban sa master tenant. Halimbawa, kung hindi nasasakop ang unit ng master tenant bilang bagong tayong unit matapos ang Hunyo 13, 1979, o bilang tirahan para sa iisang pamilya (single family dwelling) o condominium na naihihiwalay mula sa alinmang tinitirhang unit sa gusali, hindi maipagpapatuloy ng subtenant ang paghahabol laban sa master tenant sa Rent Board.

Upang makakuha ng kopya ng form na Subtenant Petition (Petisyon ng Nangungupahan sa Umuupa), puwede ninyong puntahan ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website. Puwede ring makuha ang form na ito sa aming opisina.

 

Pebrero 2019