Paksa Blg. 155: Mga Pagpapaalis Sa Tirahan Batay Sa Paglabag Sa Nakasaad Ukol Sa Pagbabawal Sa Pagpapaupa Sa Inuupahan (Evictions Based On Breach of No Subletting Clause)

Sa pangkalahatan, pinahihintulutan ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance) ang tenant (umuupa) na palitan ang umalis nang kasama sa bahay at/o damihan ang bilang ng mga naninirahan (occupant) sa unit, kasama na ang mga miyembro ng pamilya, kahit na ipinagbabawal ito ng nakasulat na kontrata sa pagpapaupa (lease). Gayon pa man, kailangang sundin ng mga tenant na may nakasulat na kasunduan sa pagpapaupa (lease agreement) ang mga patakaran na nakalarawan sa mga Tuntunin ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa), mga Seksiyon 6.15A, 6.15B, 6.15D at 6.15E, at nang makuha ang pag-apruba ng landlord bago lumipat ang bagong maninirahan sa unit. Kasama sa mga patakaran ang mahihigpit na limitasyon sa panahon na kailangang sundin ng tenant at landlord (nagpapaupa), na magsisimula sa sandaling gumawa ng nakasulat na kahilingan ang tenant para sa bagong maninirahan. Kapag hindi nakasulat na sumagot ang landlord sa kahilingan ng tenant sa loob ng 14 araw matapos matanggap ang kahilingan, nang may deskripsiyon at espesipikong facts o katunayan na nagbibigay-suporta sa dahilan para sa pagtanggi sa kahilingan, ituturing na aprobado ang kahilingan ng tenant, batay sa batas. Dagdag pa rito, kung wala sa katwirang tinanggihan ng landlord ang kahilingan ng tenant para sa bagong maninirahan nang walang kapahi-pahintulot na dahilan, hindi puwedeng mapaalis sa tirahan ang tenant batay sa dahilang nagpalipat ng bagong maninirahan sa unit.

Tingnan ang Rent Board Paksa Blg. 151 para sa deskripsiyon ng mga espesipikong patakaran at timeline (iskedyul ng mga gawain) na kailangang sundin ng tenant at landlord, kasama na ang mga limitadong dahilan na maaaring isaad ng landlord sa pagtanggi sa kahilingan ng tenant. Tandaan na hindi naipatutupad ang mga proteksiyon at patakarang inilalarawan dito sa sitwasyon kung saan intensiyon ng tenant na italaga o ipa-sublet ang buong unit sa bagong tenant, o kung saan ookupahan ng iminumungkahing bagong titira ang unit nang mas maiksi sa 30 araw bilang turista o para sa pansamantalang paggamit (transient use) ayon sa pagbibigay-depinisyon ng Ordinansa para sa Pagpapaupa na Pangmaiksing Panahon (Short-Term Rental Ordinance).

Kapag nilabag ng tenant ang nakasulat na kasunduan sa pag-upa sa pamamagitan ng paglilipat sa bagong maninirahan sa unit nang hindi pa nakapagbibigay ng nakasulat na kahilingan sa landlord, o kung tinanggihan na ng landlord ang kahilingan ng tenant batay sa katanggap-tanggap na dahilan, puwedeng opisyal na pagkalooban ng landlord ang tenant ng nakasulat na abiso ng paglabag sa kasunduan sa pagpapaupa (notice of lease violation). Kailangang pahintulutan ng nakasulat na abiso ang tenant na magkaroon ng hindi bababa sa sampung araw upang maremedyuhan ang paglabag sa kasunduan sa pagpapaupa, bago maipagpapatuloy ng landlord ang pagpapaalis sa tirahan. Puwedeng maremedyuhan ng tenant ang paglabag sa pamamagitan ng paggawa ng nakasulat na kahilingan sa landlord para sa karagdagang naninirahan, o sa pamamagitan ng pagtatanggal sa hindi aprubadong naninirahan mula sa unit. Sinisimulan ng nakasulat na kahilingan ng tenant ang 14-araw na timeline (iskedyul ng mga gawain) para sa pagsagot ng landlord, ayon sa nakalarawan sa itaas. Kapag hindi sumunod ang tenant sa abiso ng landlord, puwede nang simulan ng landlord ang proseso ng pagpapaalis sa tirahan sa pamamagitan ng pagfa-file ng kasong unlawful detainer (pagpapaalis batay sa paglabag ng umuupa sa kasunduan sa pagpapaupa) sa hukuman.

 

Abril 2020