Paksa Blg. 157: Mga Pagpapaaalis Sa Mga Roommate (kasama sa bahay) at Subtenant (nangungupahan sa umuupa o tenant)

Puwedeng paalisin ng master tenant (pangunahing tenant na may hawak ng kontrata) na nakatira sa iisang pinauupahang unit kasama ang subtenant (nangungupahan sa umuupa o tenant) nang walang alinman sa “makatwirang dahilan (just cause)” na nakalista sa Rent Ordinance (Ordinasa sa Pagpapaupa) Seksiyon 37.9. Gayon pa man, para sa anumang pangungupahan sa tenant (subtenancy) na nagsimula noong Mayo 25, 1998, o pagkatapos ng petsang ito, hindi na puwedeng paalisin ng master tenant ang subtenant nang walang makatwirang dahilan, maliban na lamang kung nakasulat na isinaad ng master tenant sa subtenant na hindi sakop ang pangungupahan ng mga probisyon ng pagpapaalis batay sa makatwirang dahilan na nasa Ordinansa, bago pa man ang pagsisimula ng pangungupahan.

Iyon lamang mga landlord (nagpapaupa) ang pinahihintulutang magpaalis ng kanilang tenant. Itinuturing na landlord ang master tenant sa kanyang relasyon sa subtenant, na ang ibig sabihin puwedeng paalisin ng master tenant ang subtenant. Hindi puwedeng tanggalin o i-lock out (hindi papasukin) ng master tenant ang subtenant o kunin ang mga pag-aari ng subtenant upang mapuwersa ang subtenant na lumipat. Kailangang sundin ng master tenant ang mga patakaran sa unlawful detainer (pagpapaalis batay sa paglabag ng tenant sa kasunduan sa pagpapaupa) na nasa batas ng estado, upang mapaalis ang subtenant. 

Walang karapatan ang mga subtenant na paalisin ang kanilang master tenant o ang iba pang subtenant o roommate (kasama sa bahay). Katulad nito, hind rin mapaaalis ng mga mag-roommate na mga co-tenant (magkakasamang tenant) ang kanilang kapwa co-tenant. 

Lubos naming inirerekomenda na humingi ang mga master tenant ng payo mula sa abugadong may karanasan sa ganitong larangan ng batas bago hilingin sa subtenant na lumipat o bako subukang paalisin ito. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga pagpapaalis, tingnan ang Fact Sheet (Papel na Nagtataglay ng Datos) 4. Puwede kayong makakuha ng kopya ng  Fact Sheet 4 sa pamamagitan ng pagbisita sa aming opisina sa mga regular na oras ng trabaho. Puwede ring makuha ang dokumentong ito sa Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website.

 

Pebrero 2019