Paksa Blg. 203: Mga Itinatakda sa Pag-aabiso Tungkol sa Pagpapaalis Batay sa Pagtira ng May-ari o Kamag-anak (Owner or Relative Move-in)

Bukod sa mga itinatakda para sa pangkalahatang abiso ukol sa pagpapaalis, may mga espesipikong itinatakda sa mga abiso ukol sa pagpapaalis dahil sa pagtira ng may-ari o kamag-anak nito. 

 • Kailangang ihain ang abiso sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa), nang may kasamang patunay ng pagbibigay nito sa tenant (umuupa), sa loob ng sampung araw ng pagbibigay ng abiso sa tenant. 
 • Kailangang nakasaad sa abiso ang identidad at porsiyento ng pagmamay-ari ng lahat ng taong humahawak nang buo o may porsiyento sa pag-aari ng gusali.
 • Kailangan ding nakasaad sa abiso ang mga petsang naitala ang mga porsiyento ng pagmamay-ari.
 • Kailangang ilista ng abiso ang pangalan ng mga may-ari na gustong mapasakanilang muli ang gusali, at kung naaangkop, ang pangalan at relasyon ng bawat kamag-anak na siyang dahilan ng kagustuhang makuha muli ang gusali, at ang deskripsiyon ng kasalukuyang tirahan ng landlord (nagpapaupa) o ng kamag-anak nito.
 • Kailangang kasama sa abiso ang deskripsiyon ng lahat ng residensiyal na gusali na pagmamay-ari, nang buo man o ng bahagi nito, ng landlord, at kung naaangkop, ang deskripsiyon ng lahat ng residensiyal na gusali na pagmamay-ari, nang buo man o ng bahagi nito, ng kamag-anak ng landlord na siyang dahilan kung bakit gusto mapakanilang muli ang gusali.
 • Kailangang pagpayuhan ng abiso ang tenant ukol sa mga itinatakdang bayad para sa relokasyon, ayon sa nakasaad sa Seksiyon 37.9C ng Rent Ordinance (Ordinansa para sa Pagpapaupa). 
 • Kailangang kasama o nakalakip sa abiso ang kopya ng mga Seksiyon 37.9B at 37.9C ng Rent Ordinance sa abiso. Kailangang nakalakip din ang kopya ng Form 1007 ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) sa abiso, na nasa pangunahing wika ng tenant.
 • Kailangang kasama sa abiso ang babala, na dapat nakasulat na ipagbigay-alam ng tenant ang landlord sa loob ng 30 araw, kung ipinahahayag ng tenant na mayroon siyang protektadong katayuan, dahil nangangahulugan ang kabiguang gawin ito na inaamin ng tenant na hindi siya protektado. 
 • Para sa mga abisong ibinigay noong Enero 1, 2018, o matapos ang petsang ito, kailangang nakalakip ang form na Tenant Change of Address (Pagpapalit ng Address ng Umuupa) sa abiso.
 • Para sa mga abisong ibinigay noong Enero 1, 2018, o matapos ang petsang ito, kailangang kasama sa abiso ang deklarasyong ginawa ng landlord, nang malay sa parusa para sa perjury (pagpapahayag ng hindi totoo) na nagsasaad (1) na gustong mapasakanyang muli ng landlord ang unit nang may sinseridad, walang ulteryor na dahilan, at nang may tapat na intensiyon, upang gamitin ito o tirhan bilang pangunahing tirahan ng landlord o ng kamag-anak ng landlord (nakatukoy ang pangalan at ang relasyon sa landlord) para sa panahon na hindi bababa sa 36 buwan na tuloy-tuloy; (2) ng dahilan kung bakit lilipat ang landlord o kamag-anak mula sa kasalukuyang tirahan tungo sa unit na hinihiling na mapasakanila; (3) kung nagbigay ang landlord ng abiso ukol sa pagpapaalis dahil sa pagtira ng may-ari sa ibang unit; at (4) kung pinaalis ng landlord ang sinumang iba pang tenant sa mga pinauupahang unit sa San Francisco dahil sa anumang dahilan bukod pa sa hindi pagbabayad ng upa, at kung saan tumira na ang pinaalis na tenant sa unit nang hindi bababa sa tatlong taon.
 • Kailangang kasama sa abiso ang kasalukuyang upa sa unit na naaayon sa batas. Para sa mga abisong umalis sa unit na ibinigay bago ang Enero 1, 2018, kailangang kasama sa abiso ang pahayag na nagsasaad na kapag inalok para maupahan ang pinauupahang unit sa loob ng panahon na tatlong taon matapos ibigay ang abisong umalis sa unit, may karapatan ang tenant na muling upahan ang unit sa kaparehong halaga ng upa, pati na rin ang anumang pinahihintulutang pagtaas. Para sa mga abisong ibinigay noong Enero 1, 2018 o matapos nito, kailangang kasama ng abiso ang katulad na pahayag, kung saan tumagal na nang hanggang limang taon ang panahon para sa muling pagpapaupa. Kailangang ihain ang alok na muling magpaupa sa Rent Board sa loob ng 15 araw ng pag-alok.

Irerekord ng Rent Board ang Notice of Contraints (Abiso ukol sa mga Restriksiyon) sa County Recorder (Tagapagtala ng County) sa loob ng 30 araw matapos ang petsa ng pagkakabisa ng abiso ng pagpapaalis dahil sa pagtira ng may-ari o ng kamag-anak nito (“Abisong OMI”), na nagsaaad na kapag inalok ang unit para upahan sa loob ng naipatutupad na panahong tatlo o limang taon matapos ibigay ang abiso ng pagpapaalis, puwede lamang ito upahang muli sa halagang rent controlled (may limitasyon ang pagtataas ng upa) at kailangang ialok muna sa tenant na nawalan ng tirahan. Kapag nairekord na ang Notice of Constraints pero hindi umalis ang tenant sa unit, puwedeng mag-aplay ang landlord sa Rent Board para sa pagbawi ng Abisong OMI matapos magbigay ng nakasulat na abiso sa tenant na binawi na ang Abisong OMI, at kapag pinahintulutan ito, irerekord ng Rent Board ang Rescission of the Notice of Constraints (Pagbawi sa Abiso ukol sa mga Restriksiyon). Katulad nito, puwede ring mag-aplay ang landlord sa Rent Board ng pagbawi ng Abisong OMI bago mairekord ang Notice of Constraints kung nakatira pa rin ang tenant sa unit matapos makatanggap ng nakasulat na pagbawi ng Abisong OMI mula sa landlord; kapag pinahintulutan, hindi irerekord ng Rent Board ang Notice of Constraints sa unang pagkakataon.

Itinatakda sa mga landlord na magbayad ng gastusin para sa relokasyon sa tenant na pinaaalis dahil sa pagtira ng may-ari o kamag-anak nito. May karapatan ang bawat awtorisadong nakatira, anuman ang edad, na nanirahan sa unit nang hindi bababa sa isang taon, sa pagbabayad ng halaga para sa relokasyon na $4,500, kung saan pinakamataas nang bayad ang $13,500 kada unit. Bukod rito, may karapatan ang bawat nakatatandang tenant na 60 taong gulang o mas matanda pa, at bawat tenant na may kapansanan, at bawat kabahayan na may isa o higit pang menor de edad na bata, sa karagdagang bayad na $3,000.00. Bawat taon simula sa Marso 1, 2007, inaaayon ang halaga ng mga bayad na ito para sa relokasyon, kasama na ang pinakamataas nang halaga para sa gastos sa relokasyon kada yunit, para sa inflation o araniwan nang pagtaas ng bilihin. Makukuha ang impormasyon ukol sa kasalukuyang mga halaga ng bayad para sa relokasyon sa Rent Board, sa pamamagitan ng pagtawag sa 415-252-4602 o sa pagbisita sa aming website sa www.sfrb.org. Makukuha rin ang listahan ng mga halaga ng bayad para sa relokasyon sa opisina ng Rent Board.

Itinatakda sa landlord na bigyan ang lahat ng nakatira sa unit ng nakasulat na abiso ukol sa mga karapatan nila para sa relokasyon sa petsa ng pagbibigay ng abiso para sa pagpapaalis o bago ito, at dapat ding magbigay ng kopya ng Seksiyon 37.9C ng Ordinansa. Kailangang kasama ng gayong notipikasyon ang pahayag na naglalarawan ng makukuhang karagdagang gastos para sa relokasyon ng mga kuwalipikadong tenant na senior o may kapansanan, at para sa kabayahang may mga bata. Kailangang maghain ang landlord ng kopya ng notipikasyong ito sa Rent Board sa loob ng 10 araw matapos ang pagbibigay ng abiso, kasama ng kopya ng abiso para sa pagpapaalis, at patunay ng pagbibigay sa tenant. Sa loob ng 30 araw matapos matanggap ang paghahabol ng tenant para sa karagdagang bayad dahil sa edad, kapansanan, o pagkakaroon ng mga bata sa kabahayan, kailangang nakasulat na ipagbigay-alam ng landlord sa Rent Board ang paghahabol ng tenant at kung sinasalungat ng landlord ang paghahabol. Gayon pa man, walang awtoridad ang Rent Board na tanggapin o pagdesisyunan ang mga petisyon ukol sa paghahabol ng tenant para sa karagdagang bayad dahil sa edad, kapansanan, o pagkakaroon ng mga bata sa kabahayan. Kailangang magawan ng resolusyon ang gayong mga hindi pagkakasundo sa iba pang talakayan.

 

Disyembre 2017