Paksa Blg. 211: Mga Ulat Ng Ibinibintang Na Pagpapaalis Sa Inuupahan Na labag Sa Batas (Wrongful Eviction)

Kung naniniwala ang tenant (umuupa) na nilalabag ng pagpapaalis o ng sinubukang pagpapaalis ang Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance), o na sinusubukan ng landlord (nagpapaupa) na paalisin ang umuupa sa pamamagitan ng pangha-harass, puwedeng mag-file ang umuupa ng Report of Alleged Wrongful Eviction (Ulat ng Ibinibintang na Pagpapaalis sa Inuupahan na Labag sa Batas) sa form na makukuha sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa). Pagkatapos nito, magpapadala ang Board ng abiso sa landlord, kung saan pinatototohanan nito na natanggap nga ang ulat ng tenant, at ginagawan ng buod ang mga karapatan at responsibilidad ng landlord at ng tenant ukol sa pagpapaalis. Hihiling din ang Board ng nakasulat na sagot mula sa landlord ukol sa bintang ng tenant ng labag sa batas na pagpapaalis. 

Dapat matandaan na HINDI napipigilan ang landlord ng pagfa-file ng Report of Alleged Wrongful Eviction sa Rent Board, sa pagpapatuloy ng pagpapaalis sa pamamagitan ng mga hukuman. Mahigit na pinagpapayuhan ang mga tenant na kumuha ng legal na payo.

Iimbestigahan ng mga kawani ng Rent Board ang Report of Alleged Wrongful Eviction upang mapagpasyahan kung may ebidensiya ng alinman sa mga sumusunod:

  • kung nagpapaalis ang landlord ng mahigit sa isang tenant sa humigit-kumulang na parehong panahon; 
  • kung pagganti ang pagpapaalis nang dahil sa hindi pagkakasundo na mula sa paggamit ng tenant sa kanyang mga karapatan sa ilalim ng Ordinansa; 
  • kung may kasama ritong hindi pagkakaunawaan sa tamang interpretasyon ng Ordinansa; 
  • Kung naapektuhan ang pagpapaalis ng panlilinlang o kung mayroong intensiyong manlinlang (bad faith); o 
  • kung may inihaharap na usapin sa polisiya na may kahalagahan sa kabuuan ng lungsod.

Kung matutugunan ang alinman sa mga pamantayang ito at may ebidensiya ng pagpapaalis na labag sa batas, o kung may ebidensiya na sinusubukang paalisin ng landlord ang tenant sa pamamagitan ng pangha-harass, posibleng ma-iskedyul ang usapin upang magkaroon ng pagdinig para sa pag-iimbestiga (investigatory hearing) sa harap ng Administrative Law Judge (Hukom para sa Administratibong Batas). Kasama sa pangha-harass ang mga uri ng pang-haharass ayon sa pagbibigay ng depinisyon sa Seksiyon ng Ordinansa 37.10B, ngunit hindi nalilimitahan sa mga ito. Kapag na-iskedyul na ang pagdinig para sa pag-iimbestiga, puwedeng humarap sa pagdinig kapwa ang tenant at ang landlord, at gumawa ng mga pasalita at/o nakasulat na presentasyon, kasama na ang presentasyon ng mga saksi. Matapos ang pagdinig, maghahanda ang Administrative Law Judge ng buod ng mga ebidensiya upang maisaalang-alang ng nga Komisyoner ng Rent Board. Puwedeng magdesisyon ang Komisyon na magsagawa ng mga karagdagang pagdinig, magpasimula ng legal na aksiyon laban sa nagpapaaupa, o magrekomenda sa District Attorney (Abugado ng Distrito) para sa kriminal na pag-uusig, o na huwag nang gumawa na iba pang aksiyon.

Kung mapagpasyahan na walang ebidensiya ng pagpapaalis na labag sa batas matapos ang imbestigasyon ng Report of Alleged Wrongful Eviction, ipagbibigay-alam ito sa tenant at isasara na ang kaso.

Para makakuha ng kopya ng form para sa Report of Alleged Wrongful Eviction puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website. Makukuha rin ang form na ito sa aming opisina.

 

Hulyo 2019