Paksa Blg. 212: Mga Aksiyon Sa Korte Ukol Sa Pagpapaalis Batay Sa Paglabag Ng Umuupa Sa Kasunduan Sa Pagpapaupa (Unlawful Detainer)

Ang landlord (nagpapaupa) na gustong paalisin ang tenant (umuupa) mula sa pinauupahang unit na sakop ng Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa) ay kailangang may  “makatwirang dahilan o just cause” sa pagpapaalis, at kailangang magbigay ng nakasulat na abiso upang tapusin ang pangungupahan. Kapag hindi boluntaryong umalis sa inuupahan ang tenant sa pagtatapos ng panahong nasa abiso, kailangang mag-file ang landlord ng kaso sa korte na kilala bilang aksiyon sa korte ukol sa pagpapaalis batay sa paglabag ng umuupa sa kasunduan sa pagpapaupa (unlawful detainer), at nang sa gayon, mapaalis ang tenant mula sa pinauupahang unit.  Kailangang maibigay sa tenant ang kopya ng Opisyal na Abiso ukol sa Kaso sa Korte (Summons) at Reklamo na patungkol sa Pagpapaalis Batay sa Paglabag ng Umuupa sa Kasunduan sa Pagpapaupa, at mayroong limang araw ang tenant upang mag-file ng nakasulat na sagot sa korte. Itatakda ng korte ang paglilitis sa kaso, kung saan puwedeng maiharap ng tenant ang kanyang depensa. Kapag hindi nai-file nang napapanahon ang sagot, puwedeng makakuha ang landlord ng hatol batay sa kawalang aksiyon ng kabilang partido (default judgment), na posibleng magresulta sa mas mabilis na pagpapaalis. Kapag natalo ang tenant sa paglilitis, iuutos ng korte sa tenant na umalis sa inuupahang unit. Posibleng magpaskil ang Sheriff ng Abiso para Umalis sa Unit (Notice to Vacate), at paalisin ang tenant.  

Hindi puwedeng pisikal na alisin ng landlord ang tenant o ikandado ang unit upang hindi makapasok ang tenant, tanggalin ang mga pampublikong serbisyo tulad ng tubig o koryente, o kunin ang mga pag-aari ng tenant upang mapuwersa ang tenant na umalis.   Kailangang gamitin ng landlord ang proseso ng korte upang mapaalis ang tenant.  Posibleng abutin ang proseso ng pagpapaalis ng isang buwan hanggang sa maraming buwan, at depende ito kung tama ang mga hakbang na sinusunod ng landlord, at kung ginagamit ng tenant ang kanyang mga karapatan nang maagap. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa proseso ng pagpapaalis, puwede ninyong tingnan at/o i-download ang Mga Patakaran ukol sa Pagpapaalis Batay sa Paglabag ng Umuupa sa Kasunduan sa Pagpapaupa o Unlawful Detainer (Pagpapaalis o Eviction) at Naka-tsart na Iskedyul (Time Chart) na nasa Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website.

Mahigpit na inirerekomendang humingi ang mga tenant at landlord ng legal na tulong sa anumang aksiyon ng pagpapaalis. Hindi nagkakaloob ang Lupon para sa Pagpapaupa (Rent Board) ng legal na payo o representasyon sa anumang aksiyon ng pagpapaalis. Anumang aksiyong gagawin ng Rent Board bilang pagtugon sa Report of Alleged Wrongful Conviction (Ulat ng Ibinibintang na Pagpapaalis sa Inuupahan na Labag sa Batas) na i-finile  sa Board ay hindi makapagpapaantala o makapipigil sa aksiyong unlawful detainer. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga pagpapaalis, tingnan ang Fact Sheet (Papel na Nagtataglay ng Datos) 4, “Eviction Issues (Mga Isyu ukol sa Pagpapaalis).” Bagamat hindi namin kayo puwedeng bigyan ng legal na payo o  irekomenda sa mga indibidwal na abugado, ikalulugod ng mga kawani na ituro kayo sa naaangkop na mga mapagkukunan ng payo at tulong. May makukuhang listahan ng mga mapagkukunan ng payo at tulong na ito sa pamamagitan ng Listahan ng mga Masasangguni (Referral Listing) na nasa aming website. Ang Fact Sheet 4, na siyang listahan ng mga masasangguni, ang mga Patakaran ukol sa Pagpapaalis Batay sa Paglabag ng Umuupa sa Kasunduan sa Pagpapaupa, at ang Naka-tsart na Iskedyul, ay makukuha rin sa aming opisina.

 

Hulyo 2019