Paksa Blg. 251: Mga Pangkalahatang Problema Tungkol Sa Kontrata Sa Pag-Upa

Ang hindi pagsunod ng tenant (umuupa) sa lease (kontrata sa pagpapaupa) o sa rental agreement (kasunduan sa pagpapaupa) ay posibleng magbigay sa landlord (nagpapaupa) ng makatwirang dahilan para sa pagpapalis sa ilalim ng Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa). Kailangang masinsin na repasuhin ng mga tenant ang kanilang kontrata sa pagpapaupa o kasunduan sa pagpapaupa para malaman kung ano ang pinahihintulutan at hindi pinahihintulutan. Hindi puwedeng magbigay ang Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) ng legal na payo sa mga landlord o tenant ukol sa mga usapin ng kontrata sa pagpapaupa. Kailangang kumonsulta sa abugado ang mga landlord at tenant ukol sa gayong mga usapin.

Itinatakda ng batas ng estado sa landlord na magbiga ng kopya ng anumang nakasulat na kontrata sa pagpapaupa o kasunduan sa pagpapaupa sa tenant sa loob ng 15 araw ng pagpirma ng kontrata, at taon-taon pagkatapos noon, sa loob ng 15 araw matapos hilingin ito ng tenant. Wala nang karagdagan pang kinakailangan sa ilalim ng batas para sa mga kontrata sa pagpapaupa na hindi nasasakop ng paksa na ito.

May ilang impormasyon na kailangang isiwalat sa tenant sa pamamagitan ng pagsulat, pasalita man o nakasulat ang kontrata sa pagpapaupa. Kailangang isiwalat ng landlord ang pangalan, numero ng telepono, at address ng sinumang tao na awtorisadong pangasiwaan ang lugar, at/o kumilos sa ngalan ng landlord, para sa layunin ng pagtanggap ng upa, at pagbibigay ng abiso ukol sa legal na aksiyon, iba pang pag-aabiso, at mahihigpit na paghiling. Kailangang isiwalat ng landlord kung dapat ibigay ang bayad sa upa nang cash, personal na tseke, money order, cashier’s check, o sa pamamagitan ng elektronikong paglilipat ng pondo. Ipinagbabawal sa landlord ang pagtatakda na cash lamang ang puwedeng paraan ng pagbabayad sa upa, at puwede lamang siyang humiling ng cash kung may tumalbog na tseke ang tenant sa nakaraang tatlong buwan.

Kung may nakasulat na kasunduan sa pag-upa sa pagitan ng mga partido, puwedeng nakasaad sa mga itinatakda ng kasunduan ang araw kung kailan dapat bayaran ang upa, at kung nagbibigay ng palugit ang kasunduan sa pagbabayad ng upa. Posible ring maglaman ang nakasulat na kasunduan sa pag-upa ng ilang probisyon ukol sa mga alagang hayop, multa dahil sa huling pagbabayad ng upa, paradahan, imbakan o storage, at iba pang terminong kaugnay ng pangungupahan.

Hindi nangangahulugan ang hindi pagre-renew o pagpapatuloy ng kontrata sa pagpapaupa na kailangan nang lumipat ng tenant. Sa pangkalahatan, kapag natapos na ang takdang panahon na nasa kontrata sa pagpapaupa, ang fixed term lease (kontrata sa pagpapaupa na may takdang panahon) ay nagiging kada buwan na lamang na pagpapaupa, kung saan pareho pa rin ang mga itinatakda at kondisyon ng kasunduan.

 

Hunyo 2019