Paksa Blg. 252: Pagpasok O Access Ng Landlord (Nagpapaupa) Sa Unit

Sa ilalim ng batas ng estado, puwede lamang pumasok ang landlord (nagpapaupa) sa unit sa mga sumusunod na limitadong pagkakataon:

  • Sakaling magkaroon ng emergency;
  • Upang gumawa ng kinakailangan o pinagkasunduan nang mga pagkukumpuni, dekorasyon, pagbabago o iba pang pagpapaganda sa unit;
  • Upang maipakita ang pinauupahang unit sa aktuwal na bibili, uupa, kontratista, o magkukumpuni;
  • Kung nakaalis na ang tenant (umuupa) o inabandona na nito ang pinauupahang unit; o,
  • Kung pinahihintulutan ng kautusan ng korte na pumasok ang landlord.

Kailangang bigyan ang mga tenant ng hindi bababa sa 24-oras na nakasulat na abiso bago pumasok ang landlord sa unit. Kung ipapadala ang nakasulat na abiso sa koreo, kailangang ipadala ito nang hindi bababa sa anim na araw bago ang pagpasok,. Mayroong tatlong eksepsiyon sa itinatakdang nakasulat na abiso: Una, kapag may emergency; ikalawa, kung inabandona o isinuko na ng tenant ang lugar; at ikatlo, kung ang dahilan ng pagpasok ay maipakita ang unit sa posible o aktuwal na bibili, basta’t nakasulat na naaabisuhan ng landlord ang tenant sa loob ng 120 araw matapos ang pasalitang abiso na ititinda na ang unit at posibleng kontakin ang tenant. Karaniwan nang itinuturing na makatwirang abiso ang 24-oras na pasalitang abiso, personal mang sinabi o sa pamamagitan ng telepono, para sa layunin ng pagpapakita ng unit. Sa panahon ng pagpasok, kailangang mag-iwan ang landlord o ang ahente ng nakasulat na ebidensiya ng pagpasok. 

Puwedeng iwaksi na ng tenant ang itinatakdang abiso kung naroroon siya at pinapayagan niya ang pagpasok. Kahit na wala roon ang tenant, puwedeng payagan ng tenant ang pagpasok nang walang naunang nakasulat na abiso kung pinapayagan niya ang gayong pagpasok. Puwede lamang pumasok ang landlord sa pinauupahang unit sa mga normal na oras ng trabaho, maliban na lamang kung pumapayag ang tenant sa ibang oras.

Hindi puwedeng abusuhin ng landlord ang karapatang pumasok o magka-access sa unit, o gamitin ito upang i-harass o gipitin ang tenant. Kung makatwirang tatanggi ang tenant na papasukin o bigyan ng access ang landlord sa unit, posibleng maging batayan ito ng pagpapaalis na “may makatwirang dahilan (just cause).” Dapat kumonsulta sa abugado ang mga tenant at landlord tungkol sa kani-kanilang karapatan sa mga espesipikong kaso.

 

Disyembre 2018