Paksa Blg. 254: Pagbabawal Sa Paniningil Para Sa Karagdagang Mga Naninirahan O Occupants

Ipinagbabawal ng Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa) ang mga landlord (nagpapaupa) sa pagsingil ng mas malaking upa dahil lamang nagdagdag ang tenant (umuupa) ng karadagang maninirahan sa kasalukuyang pangungupahan, kasama na ang bagong silang na sanggol. Labag sa batas na pagtataas ng upa ito, kahit na espesipikong pinahihintulutan ng kontrata (lease) o ng kasunduan sa pagpapaupa (rental agreement) ang karagdagang singil. Puwedeng mag-file ng petisyon ng umuupa ang mga tenant na nagbabayad ng dagdag na upa para sa dagdag na naninirahan, at nang mapawalang-bisa ang pagtataas ng upa, at maibalik ang ibinayad na labis na singil.

Kung nakararanas ang landlord ng dagdag na gastos sa pagpapatakbo ng gusali dahil sa mga dagdag na tenant, puwedeng mag-file ang landlord ng petisyon para sa pagtataas ng upa batay sa pagtaas ng mga gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon (operating and maintenance expenses). Puwede ring mag-file ang landlord ng Petition for Approval of a Utility Passthrough (Petisyon para Maaprubahan ang Ipinapasa sa Tenant na mas mataas na bayad sa utilities, tulad halimbawa ng gas o koryente), kung tumaas ang gastos sa gas at koryente. 

Para makakuha ng kopya ng form para sa petisyon ng landlord o ng tenant, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang mga form na ito sa aming opisina.

 

Pebrero 2019