Paksa Blg. 255: Paniningil Ng Karagdagang Upa Para Sa Mga Bagong Serbisyo Sa Pabahay

Posibleng maningil ang landlord (nagpapaupa) ng makatwirang halaga ng karagdagang upa paa sa bagong serbsyo sa pabahay, na sinang-ayunan na ng tenant (umuupa), tulad ng paradahan o imbakan (storage). Kung mayroong pagdududa kung pinahihintulutan ang pagtataas ng upa, puwedeng mag-file ang landlord ng petisyon batay sa “iba pang” batayan sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa), at nang makakuha ng pagpapasya ukol sa dagdag na upa.

Malaya ang mga partido na makipagnegosasyon tungkol sa pagsisimulang halaga ng dagdag na upa. Hindi na kailangang hintayin ng landlord ang petsa ng anibersaryo ng tenant upang mataasan ang upa para sa karagdagang serbisyo sa pabahay, at hindi rin babaguhin ng gayong pagtataas na pagbabago ang petsa ng anibersaryo ng tenant. Gayon pa man, magiging bahagi na ng batayang upa (base rent) ng tenant ang karagdagang upa, kahit na hiwalay na binabayaran ito, at ipatutupad rito ang mga limitasyon sa pagtataas ng upa na nakasaad sa Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance).

Upang makatanggap ng kopya ng form para sa pagpepetisyon, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang listahang ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019