Paksa Blg. 257: Minimum O Pinakakaunti Nang Kailangang Matugunan Para Sa Heat O Pagpapainit Sa Unit

Ang Rent Board ay nagtatrabaho sa pag-update ng Paksa Blg. 257: Minimum O Pinakakaunti Nang Kailangang Matugunan Para Sa Heat O Pagpapainit Sa Unit sa Filipino. Maaari kang makakuha ng kasalukuyang bersyon ng paksang ito sa Ingles sa pamamagitan ng pagbisita sa pahina ng Impormasyon sa Landlord & Tenant sa website ng Ingles.

Ang heat o pagpapainit sa unit ay mahalagang serbisyo sa pabahay na itinatakda ng batas na ipagkaloob ng landlord (nagpapaupa) sa lahat ng tenant (umuupa). Itinatakda ng Housing Code (Kodigo sa Pabahay) ng San Francisco na magkaloob ng permanenteng pinagkukunan ng init, at kailangang mayroon itong kapasidad na mapanatili ang temperatura sa hindi bababa sa 68 degrees sa lahat ng natitirhang kuwarto, maliban na lamang sa mga banyo at pasilyo. Espesipikong itinatakda ng Housing Code na ipagkaloob ang ganitong antas ng init nang 13 oras sa isang araw, magmula 5AM hanggang 11AM, at pati na rin mula 3 PM hanggang 10 PM. Hindi natutugunan ng landlord ang mga itinatakdang ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot o pagbibigay ng portable o nabibitbit na space heater.

Kapag hindi nagkaloob ang landlord ng minimum o pinakamababa nang tindi ng init at/o ng aprubadong sistema para sa pagpapanit, kailangang kontakin ng tenant ang taga-inspeksiyon ng gusali (building inspector) ng Department of Building Inspection (Departamento para sa Pag-iinspeksiyon ng mga Gusali). Kung hindi sumusunod ang landlord sa mga itinatakda para sa pagpapainit, magbibigay ang inspektor ng Notice of Violation (Abiso ng Paglabag) na nag-uutos sa landlord na magkaloob ng sapat na pagpapainit sa pamamagitan ng aprubadong pinagkukunan ng init sa loob ng takdang panahon.

Kapag nabigo ang landlord na magkaloob ng sapat na pagpapainit matapos hilingin sa kanyang gawin ito ng tenant o taga-inspeksiyon ng gusali, puwedeng mag-file ang tenant ng Tenant Petition (Petisyon ng Umuupa) sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) para sa pagbabawas sa upa batay sa malaking pagkabawas sa mga serbisyo sa pabahay. Kung natanggap ang abiso ukol sa pagtataas ng upa sa loob ng nakaraang 60 araw, puwede ring hilingin ng tenant ang pagpapaliban ng mungkahing pagtataas ng upa sa pamamagitan ng pagfa-file ng Tenant Petition batay sa kabiguan ng landlord na makagawa ng pagkukumpuni. Puwede lamang iayon ng Rent Board ang upa ng tenant para sa kabiguan ng landlord na magkaloob ng pagpapainit--hindi maiuutos ng Rent Board sa landlord na magkaloob ng pagpapainit o maibalik ang pagpapainit.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pagkontak sa Department of Building Inspection, puwede ninyong tingnan at/o i-download ang kopya ng kasalukuyan listahan ng mga masasangguni (referral listing). Puwedeng makita ang impormasyon tungkol sa paghahanda ng Tenant Petition” sa Fact Sheet (Papel na Nagtataglay ng Datos) 6, “Petisyon ng Umuupa (Tenant Petition).” Para makakuha ng form para sa petisyon ng umuupa, Fact Sheet 6, at/o ng listahan ng mga masasangguni, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang listahang ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019