Paksa Blg. 258: Mga Problema Sa Ingay

Kailangang abisuhan ang mga landlord (nagpapaupa) kapag mayroong malaking problema sa ingay, at nang maimbestigahan ang bagay na ito. Kapag nabigo ang landlord na imbestigahan ang problema sa ingay o hindi siya nakagawa ng naaangkop na aksiyon, puwedeng mag-file ang tenant (umuupa) ng Tenant Petition (Petisyon ng Umuupa) sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) para sa bawas sa upa, batay sa malaking pagkabawas sa mga serbisyo sa pabahay. Mahahalagang salik o factor ang ebidensiya ukol sa kalikasan at lawak ng problema, ang tugon ng landlord, kung mayroon man, at ang epekto sa tenant, na isasaalang-alang ng Rent Board sa pagpapasya kung makatwirang natugunan ng landlord ang reklamo ukol sa ingay.

Gayon pa man, marami sa mga reklamo ukol sa ingay, ay kasama sa nasasakop ng normal na pamumuhay sa mga apartment, kung saan walang kinakailangang pagbabawas sa upa. Bukod rito, normal na hindi batayan ang ingay nang dahil sa konstruksiyon para sa pagbabawas sa upa, kung bunga ito ng paggawa ng landlord ng makatwiran na kinakailangang trabaho para sa pagkukumpuni at pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon, at isinasagawa sa panahon ng normal na oras ng pagtatrabaho, at hindi malaki ang paggambala nito sa paggamit sa lugar bilang tirahan.

Posibleng mahirap malutas ang mga problema sa maiingay na kapitbahay at posibleng subhektibo ang pamantayan sa kung ano ang itinuturing na labis-labis na ingay. Halimbawa, ang antas ng tunog mula sa stereo o telebisyon na nasa loob ng mga legal na limitasyon sa ingay ay posibleng labis-labis pa rin sa ilang indibidwal. Kung minsan, nakatutulong ang mga serbisyo para sa pag-aayos ng hindi pagkakasundo (dispute resolution services) sa paglutas ng gayong mga problema sa ingay. Ang Rent Board ay mayroong programa para sa Alternatibong Pag-aayos sa mga Hindi Pagkakasundo (Alternative Dispute Resolution, ADR) na posibleng makatulong sa paglutas ng gayong mga problema, at nasa labas ito ng proseso ng pagpepetisyon ng tenant.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa programa para sa ADR program o para makakuha ng kopya ng form na Tenant Petition, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang mga dokumentong ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019