Paksa Blg. 259: Hindi Nagbabagong Patakaran Sa Mga Bisita Sa Hotel (Uniform Residential Hotel Visitor Policy)

Lumikha na ang Board of Supervisors (Lupon ng mga Superbisor) ng San Francisco ng Task Force (Pangkat para sa Espesyal na Gawain) na Nauukol sa Kaligtasan at Stabilisasyon ng mga Hotel na may mga Single Room Occupancy (Kuwartong para sa Iisang Tao Lamang), na kilala rin bilang “SRO Task Force”, at nang maaprubahan ang hindi nagbabagong patakaran sa mga bisita ng residensiyal na hotel.  Para makakuha ng kopya ng kasalukuyang Hindi Nagbabagong Patakaran sa mga Bisita sa Hotel (Uniform Hotel Visitor Policy), puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang Polisiyang ito sa aming opisina sa mahigit sa isang wika.

Awtorisado ang Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) na aprubahan ang Karagdagang mga Patakaran ukol sa mga Bisita (Supplemental Visitor Policies) na nakaayon sa Hindi Nagbabagong Patakaran ukol sa mga Bisita sa Hotel at sa mga layunin ng Kodigong Administratibo Tsapter 41D. Puwedeng mag-file ang mga landlord na gustong makakuha ng pag-apruba ng Karagdagang Patakaran ukol sa mga Bisita ng petisyon sa Rent Board, at makatatanggap sila ng nakasulat na desisyon mula sa Administrative Law Judge (Hukom para sa Administratibong Batas) na nag-aapruba o nagwawaksi sa mungkahing polisiya.

Awtorisado rin ang Rent Board na magkaroon ng pagdinig ukol sa ma reklamo sa hindi pagsunod sa mga probisyon ng HIndi Nagbabagong Patakaran sa mga Bisita ng Hotel. Puwedeng mag-file ng petisyon ang tenant na naniniwala na hindi kumilos ang hotel nang naaayon sa HIndi Nagbabagong Patakaran sa mga Bisita ng Hotel, sa aprubadong Karagdagang Polisiya ukol sa mga Bisita, o sa anumang iba pang probisyon sa Tsapter 41D sa Rent Board, at nang magkaroon ng bawas sa upa. Hindi kailangang nakatira na sa unit ng hotel sa loob ng 32 magkakasunod na araw ang tenant bago siya puwedeng makapag-file ng petisyon; may bisa na ang mga proteksiyon ng HIndi Nagbabagong Patakaran sa mga Bisita ng Hotel, sa pagsisimula ng pagpapaupa, maliban na lamang sa karapatang magkaroon ng magdamagang bisita.

Pakitandaan na ang mga hotel, na kung hindi man nasasakop ng mga limitasyon sa pagtataas ng upa at pagpapaalis (eviction) na nasa Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa), ay nasa ilalim pa rin ng hurisdiksiyon ng Rent Board para sa pormal na desisyon ukol sa mga hindi pagkakasundo ukol sa mga patakaran para sa bisita.

Para makakuha ng kopya ng form para sa Landlord Petition (Petisyon ng Nagpapaupa) o ng Tenant Petition (Petisyon ng Umuupa), puwede ninyong bisitahin ang Forms Center na nasa aming website. Makukuha rin ang mga form na ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019