Paksa Blg. 260: Pag-Aasikaso Sa Mga Problema Sa Pagpapakumpuni

May awtoridad ang Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) na iayon ang upa ng tenant (umuupa) batay sa kakulangan ng pagkukumpuni at/o pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon. Gayon pa man, hindi puwedeng itakda ng Rent Board sa landlord na gumawa ng pagkukumpuni o ng trabaho para sa pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon. Ang inspektor ng Lungsod (City inspector) lamang ang makapagtatakda sa landlord na gumawa ng pagkukumpuni. Upang mapagawa sa landlord ang mga pagkukumpuni, inirerekomenda namin ang sumusunod na patakaran:

  1. Sumulat sa landlord at ilista ang mga problemang gusto ninyong ipaayos.  Itinuturing ang tatlumpung araw bilang makatwirang panahon para sa karamihan ng pagkukumpuni, bagamat maituturing ding makatwiran ang isa o dalawang araw kung kritikal ang problema, tulad ng kakulangan ng pagpapainit sa panahon ng taglamig, o pagkabara ng imburnal.
  1. Kapag nabigo ang landlord na tugunan ang inyong kahilingan o kapag hindi nito ginawa ang pagkukumpuni, sumulat ng ikalawang liham, at ipahayag na bilang huling hakbang, posibleng tumawag kayo ng inspektor ng Lungsod upang mag-file ng reklamo, at posible ring mag-file kayo ng petisyon sa Rent Board para sa pag-aayon ng upa, sakaling hindi nakumpuni ang mga bagay-bagay pagsapit ng petsang itinuturing ninyong makatwiran.
  1. Tiyakin na magagawan ninyo ng dokumentasyon ang mga pagsusumikap ninyong magawa ang pagkukumpuni; magtago ng kopya ng lahat ng sulat na ipinadala ninyo; at gumawa ng listahan o log ng lahat ng tawag sa telepono at kung ano ang nasabi.
  1. Kapag hindi nalutas ang problema sa loob ng makatwirang panahon, dapat ninyong kontakin ang Department of Building Inspection (Departamento para sa Pag-iinspeksiyon ng mga Gusali) o ang Department of Public Health (Departamento ng Pampublikong Kalusugan) upang humiling ng inspeksiyon. Matatagpuan ang impormasyon sa pagkontak sa dalawang ahensiya ng Lungsod na ito sa listahan ng mga masasangguni (referral listing) na nasa aming website. Puwede rin  kayong mag-file ng Tenant Petition (Petisyon ng Umuupa) para sa bawas sa upa batay sa malaking pagkabawas sa mga serbisyo sa pabahay. Bukod rito, kapag napagpasyahan ng inspektor na paglabag sa kodigo ang depektibong kondisyon, puwede ninyong hilingin sa Rent Board na ipagpaliban ang mungkahing pagtataas ng upa hanggang sa maggawa ang pagkukumpuni, sa pamamagitan ng pagfa-file ng petisyon ng umuupa, batay sa kabiguang magsagawa ng pagkukumpuni at mapanatili ang mga serbisyo sa pabahay. Kailangang mai-file ang gayong paghahabol (claim) sa loob ng 60 araw matapos matanggap ang mungkahing pagtataas ng upa.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pagfa-file ng petisyon ng umuupa, pakisangguni ang Fact Sheet (Papel na Nagtataglay ng Datos) 6, “Tenant Petitions (Mga Petsisyon ng Umuupa).” Para makakuha ng kopya ng Fact Sheet 6 at makuha ang iba’t ibang form para sa petisyon ng umuupa, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukura rin ang Fact Sheet, listahan ng mga masasangguni, at form para sa pagpepetisyon sa aming opisina.

 

Hunyo 2019