Paksa Blg. 261: Hindi Pagbabayad Sa Upa at Ang Remedyong Pagkukumpuni at Pagbabawas Sa Upa Ng Ginastos Sa Pagkukumpuni (Repair and Deduct Remedy)

Hindi binibigyan ng awtorisasyon ng Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa) ang tenant (umuupa) na hindi magbayad ng upa kapag nabigo ang landlord (nagpapaupa) na gumawa ng pagpapakumpuni, at hindi rin nito binibigyan ng permiso ang tenant na gumawa ng kinakailangang pagkukumpuni at ibawas ang halaga nito mula sa upa. Eksklusibong nasasakop ang gayong mga usapin ng batas ng estado. Kailangang kumuha ang mga tenant at landlord ng payo mula sa abugado bago nila gamitin ang karapatan na huwag magbayad ng upa o subukang magpaalis ng umuupa batay sa hindi pagbabayad ng upa gamit ang dahilang rent withholding (karapatang hindi magbayad ng upa sa hindi matirhang unit).

 

Hunyo 2019