Paksa Blg. 262: Pag-Aayos Ng Mga Problema Sa Inyong Landlord (Nagpapaupa) O Tenant (Umuupa)

Kung mayroon kayong mga problema sa inyong unit o kung may ginagawa ang inyong landlord (nagpapaupa) o tenant (umuupa) na hindi ninyo nagugustuhan, ang unang dapat ninyong gawin ay kontakin ang taong ito at talakayin ang problema. Madalas na nalulutas ng mga partido ang problema kapag natawag ang kanilang atensiyon tungkol dito. Tenant man kayo, may-ari, o taong may responsibilidad para sa gusali, makatutulong ang pagsunod sa mga suhestiyong ito upang malutas ang maraming problema:

  1. Huwag gumawa ng mga pala-palagay--Posibleng hindi alam ng landlord ang tungkol sa problema sa gusali o posible ring wala naman talagang responsiblidad sa problema ang tenant na inaakala ninyong sanhi nito. Huwag ilagay ang ibang tao sa posisyon na pakiramdam niya’y kailangan niyang ipagtanggol ang sarili dahil inaakusan ninyo siya. Hanggang sa maaari, ipahayag lamang ang mga katunayan o facts tungkol sa problema; ipaliwanag ang inyong punto de bista, at gumawa ng tapat na pagsusumikap na maintindahan ang perspektiba ng ibang tao.
  1. Talakayin ang mga posibleng resolusyon--Kapag nasa mesa na ang facts, maghandog ng mga posibleng solusyon sa problema at kung ano ang nakikita ninyo na pinakamainam na solusyon. Kung hindi kayo magkasundo sa solusyon, posibleng gusto ninyong pag-isipan ang paggamit ng serbisyo para sa pag-aayos ng mga hindi pagkakasundo (dispute resolution service).
  1. Kumpirmahin ang mga pinagkakasunduan--kapag nagkasundo kayo sa resolusyon, tiyakin na naiintindihan ng lahat ang kasunduan at kung ano ang dapat gawin ng bawat tao pagsapit ng kung anong petsa. Magandang paraan ang nakasulat na memo na nagkukumpirma sa kasunduan, at nang sa gayon, natitiyak na alam ng lahat ang mga itinatakda ng kasunduan.
  1. Mag-follow-up o sumubaybay--Kapag hindi natugunan ang mga itinatakdang gawain sa tamang panahon, tumawag agad para magtanong kung bakit hindi nagawa ang mga ito. Posibleng may mga sitwasyon o espesipikong dahilan (extenuating circumstances), kaya subukang makakuha ng bagong pangako, na dapat ding nakasulat na makumpirma.
  1. Ipagpatuloy ang dapat gawin--Kung wala pa rin kayong resolusyon, kailangan na ninyong gumawa ng mas may puwersang landas ng aksiyon, tulad halimbawa ng pagfa-file ng reklamo sa Department of Building Inspection (Departamento para sa Pag-iinspeksiyon ng mga Gusali) o sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa), o sa pamamagitan ng pagbibigay ng abiso ukol sa pagpapaalis (eviction notice). Ipagbigay-alam sa kabilang partido na hangga’t hindi nalulutas ang usapin sa tiyak na petsa, kailangan na ninyong gumawa ng ibang landas ng aksiyon. Kailangan ninyong ipagbigay-alam sa kanilang partido na ito na huling pagkakataon nilang upang isagawa ang dapat gawin, na nagpapakita na makatwiran kayong kumikilos, sakaling humantong kayo sa korte o sa katulad na lugar.

Mayroong Alternatibong Pag-aayos sa mga Hindi Pagkakasundo (Alternative Dispute Resolution, ADR) ang Rent Board, na puwedeng makatulong sa mga tenant, landlord, magkasambahay (roommates), tagapamahala sa mga gusali (property managers), at magkakapit-bahay upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan kaugnay ng pabahay. Hindi limitado ang sakop ADR na Programa sa mga usaping kaugnay ng pagtaas ng upa o mas pinakaunting serbisyo sa bahay sa ilalim ng Rent Ordinance (Ordinansa sa Pagpapaupa). Puwede ring tugunan ang iba pang alitan kaugnay ng pabahay. Hindi puwedeng gamitin ang ADR na programa kung mayroon nang hindi pa natatapos na petisyon sa Rent Board, o kaso sa korte kaugnay ng gayon ding usapin.  Puwedeng lumahok sa ADR na programa ang mga partidong sangkot sa hindi pa natatapos na Rent Board Report of Alleged Wrongful Eviction (Ulat sa Lupon para sa Pagpapaupa ukol sa  Ibinibintang na Pagpapaalis sa Inuupahan na Labag sa Batas), pero hindi puwedeng talakayin ang kasunduan sa tenant na umalis sa pinauupahang unit.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa ADR na programa, o para makakuha ng kopya ng Form na Paghiling para sa ADR (ADR Request Form), puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang dokumentong ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019