Paksa Blg. 301: Mga Petisyon Ng Landlord (Nagpapaupa) at Mga Passthrough (Ipinapasang Bayarin)

Para sa ilang uri ng pagtataas ng ng upa, kailangang mag-file ang landlord (nagpapaupa) ng petisyon sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) bago magbigay sa tenant (umuupa) ng abiso ukol sa pagtataas. Hindi itinatakda sa tenant na bayaran ang pagtataas, maliban na lamang kung maglalabas ang Administrative Law Judge (Hukom para sa Administratibong Batas) ng Rent Board ng nakasulat na desisyon matapos ang pagdinig, at hanggang sa nagawa na ito. Gayon pa man, anumang pahihintulutang pagtataas ay retroactive (may bisa mula sa petsa ng abiso), at kailangang bayaran ng tenant ang mga retroactive na halaga nang isang bagsak (lump sum), sa loob ng maiksing panahon pagkatapos na maipadala ang desisyon sa tenant sa pamamagitan ng koreo.

Mayroong limang uri ng pagtataas ng upa na nangangailangan ng pagfa-file ng petisyon ng landlord. Ang mga ito ay:

Kailangan ding mag-file ang landlord ng petisyon para sa pagpapasya ng Rent Board ukol sa:

Bukod rito, posibleng piliin ng landlord na mag-file ng petisyon kung saan hinihiling niya ang Board na pagpasyahan kung makatwiran ang pagtataas ng upa sa ilalim ng Costa-Hawkins Rental Housing Act (Batas na Costa-Hawkins para sa Pagpapaupa ng Bahay) at/o Mga Patakaran at Regulasyon Seksiyon 6.14.

Hindi itinatakda sa mga landlord na mag-file ng petisyon sa Rent Board upang aprubahan ang pagtataas ng upa batay sa general obligation bond measure passthroughs (mas mataas na buwis sa pag-aari na ipinapasa sa umuupa) o sa water revenue bond passthroughs (ipinapasa sa umuupa na mas mataas na singil sa tubig). Gayon pa man, kailangang gamitin ng landlord ang mga form para sa worksheet  (pantulong para sa paggawa ng kalkulasyon) na ipinagkakaloob ng Rent Board upang makalkula ang mga pagtataas ng upa na ito.

Walang singil para sa pagfa-file ng mga petisyon. Sa ilang kaso ng pagbabago sa mga gusali o malalaking rehabilitasyon, kapag napagpasyahan na kailangan ng ulat ng independiyenteng estimator (gumagawa ng kalkulasyon ng gastos), nangongolekta talaga ang Rent Board ng bayad para sa estimator mula sa landlord.

Pakitandaan na hindi makapagsasagawa ang Rent Board ng pamamagitan (arbitration) sa mga usapin na hindi bahagi ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance). Halimbawa, walang kaming hurisdiksiyon upang mamagitan ukol sa ibinibintang na paglabag sa kasunduan sa pagpapaupa.  Kailangang mapagpasyahan sa korte ang gayong mga usapin.

Para sa iba pang impormasyon, tingnan ang Fact Sheet (Papel na Nagtataglay ng Datos) 5, “Mga Petisyon at Ipinapasang Singil ng Nagpapaupa (Landlord Petitions and Passthroughs)." Upang makakuha ng form para sa petisyon ng umuupa, Fact Sheet (Papel na Nagtataglay ng Datos) 5, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang mga dokumentong ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019