Paksa Blg. 302: Mga Petisyon Ukol Sa Mga Pagbabago Sa Gusali (Capital Improvement Petitions) – Pangkalahatang Impormasyon

Puwedeng magpetisyon ang landlord (nagpapaupa) sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapapaupa) na ipasa sa mga tenant (umuupa) ang gastos sa ilang pagbabago sa ari-arian, na ituturing na mga pagbabago sa gusali (capital improvement). Ang capital improvement ay pagbabago na materyal na nagdaragdag ng halaga sa ari-arian, malaki ang pagpapahaba sa panahong nagagamit ito, o naiaangkop ito sa mga bagong paggamit, at posibleng bayaran ang utang (amortization) sa loob ng nagagamit na panahong bunga ng pagpapahusay sa gusali. Kasama sa capital improvement sa gusali ang bagong mga bintana, pagpapalit sa bubong, at pagpipinta sa labas ng gusali. Hindi capital improvement ang trabaho para sa pagkukumpuni at pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon, tulad ng pagpapaayos ng basag na bintana, pagpapatse sa bubong, o magtatanggal sa bara sa baradong tubo, o mga gastos na dahil sa paggawang legal ng naririyan nang unit na tirahan, sa ilalim ng Planning Code (Kodigo sa Pagpaplano) Seksiyon 207.3.

Hindi bibigyan ng sertipikasyon para sa pagpapasa sa tenant ang gastos para sa trabaho sa capital improvement na kinakailangan upang maiwasto ang paglabag sa kodigo, at kung saan nagbigay ng abiso ng paglabag, at nanatili itong hindi naaayos sa loob ng 90 o higit pang araw, maliban na lamang kung gumawa ang landlord ng mga pagsusumikap na tapat ang intensiyon at nasa tamang panahon upang magawa ang trabaho sa loob ng panahong 90 araw, pero hindi siya nagtagumpay dahil sa katangian ng trabaho o sitwasyon na wala sa kontrol ng landlord.

Kailangang mag-file ang landlord ng Capital Improvement Petition (Petisyon para sa mga Pagbabago sa Gusali) sa Rent Board bago bigyan ng landlord ang tenant ng nakasulat na abiso ng pagtataas ng upa para sa ipinapasang gastos sa pagbabago sa gusali (capital improvement passthrough). Hindi magiging bahagi ang ipinapasang gastos (passthrough) na ito ng batayang upa (base rent) ng tenant, at hindi ito dapat isama sa batayang upa kapag kinalkula ang taunan o naiipon (banked) na pagtataas ng upa.

Kailangang mag-file ng Capital Improvement Petition sa loob ng limang taon matapos makompleto ang trabaho para sa pagbabago sa gusali. Hindi puwedeng mag-file ng petisyon hanggang sa buong-buo na makompleto ang trabaho. Kailangang maisumite ang lahat ng petisyon sa mga form na ipinagkakaloob ng Rent Board at kailangang kasama nito ang dokumentasyong nagbibigay ng suporta. Mayroong magkakaibang form at itinatakda para sa mga ari-ariang may 1-5 residensiyal na unit at para sa mga ari-ariang may 6 o higit pang residensiyal na unit. Mayroon ding espesyal na form para sa pagpapetisyon ng capital improvement na nauukol sa trabahong pagkaligtasan mula sa lindol (seismic work) na itinatakda ng batas. Kasama sa bawat form ang espesipikong mga instruksiyon sa pagfa-file ng Capital Improvement Petition.

Kung magdudulot ang pagbabayad ng ipinasang gastos para sa capital improvement ng pinansiyal na hirap sa tenant, puwede niyang hilingin na huwag nang magbayad ng ipinapasang singil sa pamamagitan ng paghahain ng Tenant Financial Hardship Application (Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan ng Umuupa) sa Rent Board. Bago ihain ng tenant ang Hardship Application (Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan), kailangang maghintay ang tenant hanggang sa makatanggap siya ng abiso para sa pagtaas ng upa mula sa landlord o ng nakasulat na desiyon mula sa Rent Board. Kapag nakahain na ang tenant ng Hardship Application, hindi na kailangang magbayad ng tenant ng ipinasang gastos sa capital improvement, maliban na lamang kung maglalabas ang Rent Board ng pinal na desisyon na tinatanggihan ang Hardship Application. Kapag tinanggihan ang Hardship Application, kailangang magbayad ang tenant ng ipinasang gastos sa capital improvement, na retroactive o lahat ng dapat bayaran simula sa petsa na nakasulat sa abiso ng pagtataas ng upa. Kapag pinagbigyan ang Hardship Application, posibleng walang nakatakdang pagtatapos o para lamang sa limitadong panahon ang hindi muna pagbabayad ng ipinasang gastos para sa capital improvement, at nakabatay ito sa mga katangian ng pinansiyal na kagipitan ng tenant.

Para sa mga payo sa paghahanda ng petisyon para sa capital improvement pakitingnan ang Fact Sheet 5, “Mga Petisyon at Ipinapasang Gastos ng Nagpapaupa (Landlord Petitions and Passthroughs).” Para makakuha ng kopya ng iba’t iabng makukuhang form para sa petisyon sa capital improvement at/o Fact Sheet 5, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang mga form at ang Fact Sheet 5 sa aming opisina.

Pakitingnan ang mga sumusunod na paksa para sa importanteng impormasyon tungkol sa mga espesipikong kinakailangan para sa mga Capital Improvement Petition.

 

Hunyo 2019