Paksa Blg. 303: Mga Bayad Sa Estimator (Gumagawa Ng Alkulasyon Sa Gastos)

Walang bayad sa pagfa-file ng Capital Improvement Petition (Petisyon para sa Mga Pagbabago sa Gusali). Gayon pa man, sa ilang kaso, kailangang bayaran ng landlord (nagpapaupa) ang gastos ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) sa pagkuha ng independiyenteng estimator.  Itinatakda ito kung humihiling ang Capital Improvement Petition ng sertipikasyon kung saan mahigit sa $25,000.00 ang gastos, at hindi kasama sa petisyon ang mga kopya ng nakikipagkompetisyon na bid (alok ng trabaho), o singil sa panahon at materyales para sa bawat gawain o bagay. Posibleng kailangan din ng estimator sa mga kaso kung saan mayroong nakikipagkompetisyon na bid at/o singil sa panahon at materyales, kung malawak ang trabaho, hindi malinaw ang dokumentasyon at/o kung saan napakaraming pagtutol ng mga tenant (umuupa).  Nakabatay ang halaga ng bayad sa estimator sa sinasabing halaga ng trabaho na kailangang mainspeksiyon at magawan ng estima.

Kasama ang kopya ng pinakabagong listahan ng mga bayad sa estimator sa form para sa Petisyon para sa mga Pagbabago sa Gusali. Para makakuha ng kopya ng form, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang form na ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019