Paksa Blg. 305: Interest Sa Mga Gastos Sa Mga Pagbabago Sa Gusali (Capital Improvement)

Kapag kinakalkula ang ipinapasang gastos sa mga pagbabago sa gusali (capital improvement passthrough), may karapatan ang mga landlord (nagpapaupa) na magdagdag ng makatwirang porsiyento ng interes sa mga gastos sa pagbabago sa gusali. Kinakalkula ang interes sa pamamagitan ng isa sa dalawang paraan. Kung inutang ang pera para magawa ang trabaho sa pamamagitan ng utang na hindi nagbabago ang porsiyento ng interes (fixed rate loan), gagamitin ang gastos sa aktuwal na interes nang hanggang sa 10%. Kung nagbabago-bago (variable) ang porsiyento ng interes, o kung walang pondong inutang upang mabayaran ang trabaho, gagamitin ang itinuturing na porsiyento ng interes (imputed interest rate) na pinagpapasyahan ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) taon-taon. Pakitandaan na ginagamit ang porsiyento ng imputed interes para sa mga singil sa credit card dahil mayroong nag-iiba-ibang porsiyento ng interes ang mga ito. Bukod rito, walang interes na pinahihintutan para sa mga hindi nabayarang gastos sa trabaho.

Kung naaangkop ang porsiyento ng imputed interest, kailangang gamitin ng mga landlord ang porsiyento ng imputed interes na ginamit sa petsa ng pagfa-file ng petisyon. Pinagpapasyahan ang porsiyento ng imputed interest taon-taon at nagbabago ito tuwing ika-1 ng Marso taon-taon. Kasama ang kasalukuyang porsiyento ng interes sa iba’t ibang form para sa pagpepetisyon ng mga pagbabago sa gusali.  Para makakuha ng kopya ng iba’t ibang form para sa pagpepetisyon, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang mga form na ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019