Paksa Blg. 306: Mga Halaga Para Sa Hindi Pa Nababayarang Trabaho (Uncompensated Labor)

Puwedeng isama ng mga landlord (nagpapaupa) ang halaga ng hindi pa nababayarang trabaho sa Capital Improvement Petition (Petisyon para sa mga Pagbabago sa Gusali). Ang hindi pa nababayarang trabaho ay trabahong ginawa nang walang bayad sa anumang anyo. Upang gumawa ng paghahabol (claim) para sa mga gastos sa hindi pa nababayarang trabaho, kailangang kasama sa petisyon ang listahan ng mga petsa kung kailan nagawa ang trabaho. Kailangan ding kasama sa listahan ang bilang ng oras ng trabaho bawat araw, ang katangian ng trabaho, at ang lugar kung saan ginawa ang trabaho.

Kung lisensiyado ang hindi pa nababayarang manggagawa sa partikular na gawain na sinisingil ang gastos, kailangang magbigay ang landlord ng kopya ng kasalukuyang lisensiya ng manggagawa, at ebidensiya ng umiiral na halaga ng bayad para sa partikular na gawaing iyon. Kung hindi lisensiyado ang hindi pa nababayarang manggagawa, bibigyan ng halaga ang hindi pa nababayarang trabaho sa pamamagitan ng umiiral na halaga para sa paggawa, ayon sa itinatakda ng Department of Industrial Relations (Departmento para sa mga Industriyal na Relasyon) ng California. Ang klasipikasyon ng gawain (craft classification) upang makuha sa trabaho ay ang pagiging manggagawa (laborer). Kailangang gamitin ng landlord ang halaga para sa paggawa na may bisa sa petsa na nagsimula ang trabaho.

Para makakuha ng listahan ng kasalukuyan at nakaraang halaga para sa hindi pa nababayarang trabaho, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. May makukuha ring listahan ng mga halaga para sa hindi pa nababayarang trabaho sa aming opisina.

 

Hunyo 2019