Paksa Blg. 307: Mga Espesyal Na Patakaran Para Sa Mga Gusaling May 1-5 Residensiyal Na Unit

Para sa mga capital improvement petition (petisyon para sa mga pagbabago sa gusali) na ifinile matapos ang Nobyembre 13, 2002, posibleng maipasa ang 100% ng sertipikadong gastos para sa mga pagbabago sa gusali sa mga tenant (umuupa) ng mga gusaling may isa hanggang limang residensiyal na unit. Kailangang ibilang ang lahat ng residensiyal na unit sa ari-arian, kahit na nasa iba’t ibang gusali ang mga ito.  Hindi ibinibilang ang mga komersiyal na unit sa mga layunin ng patakarang ito, bagamat may bahagi ng gastos na dapat ibigay sa mga komersiyal na unit na makikinabang sa trabaho para sa capital improvement.

Hindi puwedeng lumampas ang ipinapasa (passthrough) sa mas mataas na halaga sa pagitan ng $30 o ng 5% ng batayang upa (base rent) ng tenant sa anumang takdang panahon na binubuo ng 12 buwan. Kapag lumampas ang mga sertipikadong gastos sa limitasyong ito, kailangang singilin ng landlord ang ipinapasang gastos sa magkakaibang panahon. Para sa mas malalaking ipinapasang halaga, posibleng abutin ang landlord ng ilang taon bago buong maipasa ang passthrough.

Kailangang maiutang (amortized) ang gastos para sa capital improvement sa loob ng 10 taon, 15 taon, o 20 taon, na nakabatay sa uri ng pagpapaganda sa gusali.   Puwedeng makita ang listahan ng panahon ng pagbabayad sa utang (amortization schedule) para sa iba’t ibang uri ng pagpapaganda sa form para sa Capital Improvement Petition (Petisyon para sa Mga Pagbabago sa Gusali) na para sa Mga Gusali na may 1-5 Residensiyal na Unit.  Upang makakuha ng kopya ng form para sa petisyon , puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang form na ito sa aming opisina.

Hindi magiging bahagi ng batayang upa (base rent) ng tenant ang ipinapasang gastos para sa capital improvement, at kailangang itigil ito sa pagtatapos ng naaangkop na panahon para sa pagbabayad ng utang. Kapag nabigo ang landlord na itigil ang ipinapasang gastos sa tamang panahon, may pananagutan ang landlord sa tenant para sa pagtanggap ng labis na bayad.

 

Hunyo 2019