Paksa Blg. 308: Mga Espesyal Na Patakaran Para Sa Mga Gusaling May Anim O Higit Pang Residensiyal Na Unit

Ipatutupad ang mga sumusunod na patakaran sa mga capital improvement petition (petisyon para sa mga pagpapahusay sa gusali) na ifinile matapos ang Nobyembre 13, 2002, at para sa mga ari-ariang may anim o higit pang residensiyal na unit. Hindi ibinibilang ang mga komersiyal na unit sa bilang ng mga unit na nasa ari-arian, bagamat may bahagi ng gastos na dapat ibigay sa mga komersiyal na unit na makikinabang sa trabaho para sa capital improvement.

Kung makatwirang asahan na lalampas ang gastos sa proyekto sa $25,000.00 na naka-multiply sa bilang ng mga unit na nasa lupa o sa gusali, agad na nakasulat na ipagbibigay-alam ng landlord (nagpapaupa) sa bawat tenant (umuupa) at sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) ang tungkol sa inaasahang gastos sa trabaho. Kailangang magawa ang abiso ng landlord sa loob ng 30 araw matapos mapag-alaman ng landlord ang tungkol dito.

Sa pangkalahatan, 50% lamang ng sertipikadong gastos sa capital improvement ang puwedeng maipasa sa mga tenant. Hindi puwedeng lumampas ang ipinapasa (passthrough) sa mas mataas na halaga sa pagitan ng $30 o ng 10% ng batayang upa (base rent) ng tenant sa anumang takdang panahon na binubuo ng 12 buwan. Gayon pa man, posibleng piliin ng mas nakararaming tenant sa anumang unit ang alternatibong ipinapasang halaga (passthrough) na nakabatay sa 100% ng gastos sa capital improvement. Posibleng mas kapaki-pakinabang ang pagpili sa alternatibong 100% ipinapasang halaga para sa mga tenant na nasa ilang tiyak na sitwasyon, at nakabatay ito sa mga salik o factor tulad ng kung kailan aalis sa unit ang tenant, ang sertipikadong mga gastos para sa capital improvement, ang halaga ng batayang upa (base rent) ng tenant, ang pinansiyal na sitwasyon ng tenant, at kung inaalala ng tenant ang tungkol sa mga petisyon para sa capital improvement na posibleng i-file ng landlord sa kinabukasan. Puwedeng makuha ang impormasyon tungkol sa pinahihintulutang pagtataas ng upa sa ilalim ng 100% alternatibong pagpapasa ng gastos sa Rent Board, o puwedeng kumonsulta ang mga tenant sa pribadong abugado at/o organisasyon na para sa mga karapatan ng mga tenant. May makukuhang listahan ng mga mapagkukunan ng payo at tulong na ito sa pamamagitan ng Listahan ng mga Masasangguni (Referral Listing) na nasa aming website.

Kailangang maiutang (amortized) ang gastos para sa capital improvement sa loob ng 7 taon, o 10 taon, na nakabatay sa uri ng pagpapaganda sa gusali. Puwedeng makita ang listahan ng panahon ng pagbabayad sa utang (amortization) para sa iba’t ibang uri ng pagpapaganda sa form para sa Capital Improvement Petition (Petisyon para sa Mga Pagbabago sa Gusali) na para sa Mga Gusali na may 6 o Higit pang Residensiyal na Unit. Para makakuha ng kopya ng form para sa petisyon, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang form para sa pagpepetisyon na ito sa aming opisina.

Hindi magiging bahagi ng batayang upa ng tenant ang ipinapasang gastos para sa capital improvement, at kailangang itigil ito sa pagtatapos ng naaangkop na panahon para sa pagbabayad ng utang. Kapag nabigo ang landlord na itigil ang ipinapasang gastos sa tamang panahon, may pananagutan ang landlord sa tenant para sa pagtanggap ng labis na bayad.

 

Hunyo 2019