Paksa Blg. 310: Mga Espesyal Na Patakaran Para Sa Ginagawang Trabaho Upang Makatipid Sa Enerhiya

Para sa partikular na trabaho upang makatipid sa enerhiya, na naaprubahan na ng Commission on the Environment (Komisyon para sa Kapaligiran), posibleng ipasa ang 100% ng sertipikadong gastos sa mga tenant (umuupa) sa anumang ari-arian, ilan man ang bilang ng unit. Walang taunang limitasyon sa halaga ng ipinapasang halaga (passthrough). Para sa iba pang impormasyon tungkol sa kuwalipikadong mga pagpapahusay upang makatipid sa enerhiya at mga pagpapahusay para sa hindi nauubos na enerhiya (renewable energy), pakitingnan ang Seksiyon ng Ordinansa 37.7.

Hindi magiging bahagi ng batayang upa (base rent) ng tenant ang ipinapasang gastos para sa mga pagbabago sa gusali (capital improvement), at kailangang itigil ito sa pagtatapos ng naaangkop na panahon para sa pagbabayad ng utang. Kapag nabigo ang landlord na itigil ang ipinapasang gastos sa tamang panahon, may pananagutan ang landlord sa tenant para sa pagtanggap ng labis na bayad.

Upang makuha ng kopya ng form para sa pagpepetisyon, puwede ninyong bisitahin ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang form na ito sa aming opisina.

 

Hunyo 2019