Paksa Blg. 312: Mga Pagtutol Ng Tenant (Umuupa) Sa Petisyon Batay Sa Mga Pagbabago Sa Gusali (Capital Improvements Petition)

May ilang batayan para matutulan ng mga tenant (umuupa) ang Capital Improvement Petition (Petisyon batay sa mga Pagbabago sa Gusali). Kung hindi makadadalo ang tenant sa pagdinig, puwede siyang magsumite ng nakasulat na pagtutol bago ang pagdinig, o magpadala sa pagdinig ng tao na may na nakasulat na awtorisasyon upang katawanin ang tenant sa pagdinig.

Kasama sa mga pinahihintulutang pagtutol sa petisyon para sa mga pagbabago sa gusali ang mga sumusunod:

  • Hindi isinagawa ang sinisingil na trabaho;
  • Kinakailangan ang isinagawang trabaho dahil sa ipinagpalibang pagpapanatili sa maayos na kondisyon ng gusali (maintenance) ng kasalukuyang may-ari ang isinagawang trabaho dahil sa ipinagpalibang pagpapanatili sa maayos na kondisyon ng gusali (maintenance) ng kasalukuyang may-ari na nagreresulta sa isang paglabag sa code;
  • Labis-labis o hindi makatwiran ang mga gastusin;
  • Hindi kinakailangan ang trabahong isinagawa sa loob ng unit ng tenant para sa mga kadahilanan ng kalusugan o kaligtasan, o para mapababa ang labis na gastos sa maintenance; at/o
  • Masyadong maluho at magastos kaysa sa kinakailangan ang trabaho, kung isasaalang-alang ang estadong sosyo-eknomiko ng kasalukuyang mga tenant ng gusali, at hindi kinakailangan ang mga ito para sa kadahilanan ng paggastos para sa kalusugan, kaligtasan, o labis-labis na ito para sa pagpapanatili sa gusali sa maayos na kondisyon.

Kahit walang pagtutol ang tenant, hindi bibigyan ng sertipikasyon ang gastos para sa mga pagbabago sa gusali kung isinagawa ang trabaho upang itama ang paglabag sa kodigo o mga itinatakda, kung saan hindi nalunasan ang abiso ukol sa paglabag sa loob ng 90 araw, maliban na lamang kung nagkaroon ng napapanahon at may sinseridad na na mga pagsusumikap ang landlord na makompleto ang trabaho sa loob ng 90 araw, pero hindi nagtagumpay dahil sa mga bagay-bagay na wala na sa kontrol ng landlord.

Ang mga problema sa kaangkupan at kaayusan ng matitirhan (habitability) na naroroon na bago pa ang trabaho o idinulot ng trabaho ay hindi agad-agad na depensa sa pagpapasa sa mga gastusin, pero posibleng maging batayan para sa hiwalay na petisyon ng tenant para sa pagbabawas sa upa batay sa pagkaunti ng mga serbisyo sa pabahay.

Kung magdudulot ang pagbabayad ng ipinapasang gastos para sa mga pagbabago sa gusali ng pinansiyal na hirap sa tenant, puwede niyang hilingin na huwag nang magbayad ng ipinapasang singil sa pamamagitan ng paghahain ng Tenant Financial Hardship Application (Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan ng Umuupa) sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa). Puwedeng maghain ang tenant ng Hardship Application (Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan) sa anumang panahon matapos makatanggap ng abiso para sa pagtataas ng upa dahil sa mga pagbabago sa gusali, o matapos na makapaglabas ang Rent Board ng nakasulat na desisyon ukol sa Capital Improvement Petition. Kapag nakahain na ang tenant ng Hardship Application, hindi na kailangang magbayad ng tenant ng ipinasang gastos sa capital improvement, maliban na lamang kung maglalabas ang Rent Board ng pinal na desisyon na tinatanggihan ang Hardship Application. Kapag tinanggihan ang Hardship Application, kailangang bayaran ng tenant ang ipinapasang gastos para sa mga pagbabago sa gusali na retroactive o lahat ng dapat bayaran simula sa petsa na nakasulat sa abiso ng pagtataas ng upa. Kapag pinagbigyan ang Hardship Application, posibleng walang nakatakdang pagtatapos o para lamang sa limitadong panahon ang hindi muna pagbabayad ng ipinasang gastos para sa mga pagbabago sa gusali, at nakabatay ito sa mga katangian ng pinansiyal na kagipitan ng tenant.

Para makakuha ng form na Hardship Application puwede ninyong puntahan ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) na nasa aming website. Makukuha rin ang form na ito para sa Hardship Application sa aming opisina.

 

Hunyo 2019