Paksa Blg. 330: Bond Measure na Ipinapasang Bayarin

Puwedeng ipasa ng landlord sa mga tenant ang 100% pagtaas sa singil sa buwis para sa pag-aari na resulta ng pagbabayad ng mga general obligation bond na inaprubahan ng mga botante mula Nobyembre 1, 1996 hanggang Nobyembre 30, 1998. Para sa mga general obligation bond na inaprubahan ng mga botante pagkalampas ng Nobyembre 14, 2002, puwedeng ipasa ng landlord ang 50% pagtaas sa singil sa buwis para sa pag-aari na resulta ng pagbabayad sa mga bond na ito, hangga't ipinaalam at inaprubahan ng mga botante ang pagtaas ng renta.

Hindi kailangan ng landlord na maghain ng petisyon sa Lupon para sa Pagpapaupa para aprubahan ang Bond Measure na Ipinapasang Bayarin. Gayunpaman, dapat gamitin ng landlord ang Worksheet para sa Bond Measure na Ipinapasang Bayarin para kalkulahin ang ipinapasang bayarin. Para ipataw ang ipinapasang bayarin, dapat magbigay ng kopya ng nasagutang Worksheet sa tenant bukod pa sa isang nakasulat na abiso tungkol sa pagtaas ng renta. Para mag-download ng kopya ng Worksheet para sa Bond Measure na Ipinapasang Bayarin, puwede ninyong puntahan ang tab na Sentro para sa mga Form sa aming website. Makukuha rin ang Worksheet sa aming opisina.

Ang mga tenant lang sa tirahan simula Nobyembre 1 ng nalalapat na taon ng buwis (tax year) ang kuwalipikado para sa Bond Measure na Ipinapasang Bayarin. Dapat ipatupad ang ipinapasang bayarin kasabay ng taunang pagtaas ng renta, sa petsa ng anibersaryo ng pagtaas ng renta ng tenant. Hindi ito dapat maging bahagi ng batayang upa ng tenant, at dapat itong ihinto kapag nabayaran na ito ng tenant sa loob ng dami ng buwang nakasaad sa worksheet.

Puwedeng “ibangko” ang mga Bond Measure na Ipinapasang Bayarin sa mga susunod na taon, hangga't ginagawa ang nalalapat na Worksheet para sa Bond Measure para sa bawat nakabangkong ipinapasang bayarin at inilalakip ito sa abiso ng pagtaas ng renta. Gayunpaman, makakapagpataw lang ang landlord ng mga bond na ipinapasang bayarin para sa mga tax bill na inisyu sa loob ng tatlong taon bago ang taon kung kailan ipinataw ang ipinapasang bayarin. Halimbawa, kapag nagpataw ang landlord ng ipinapasang bayarin sa Disyembre 1, 2021, puwedeng may kasama itong mga bayarin sa general obligation bond para sa mga tax bill na inisyu mula Enero 1, 2018 hanggang Hunyo 1, 2021, pero hindi siya puwedeng magsama ng anumang tax bill na ibinigay bago ang Enero 1, 2018. 

Iba-iba ang Worksheet sa bawat taon ng buwis, dahil nag-iiba-iba bawat taon ang porsyento ng buwis sa pag-aari na maiuugnay sa muling pagbabayad ng mga general obligation bond.

Mada-download ang mga worksheets para sa mga nakaraang taon sa tab na Sentro para sa mga Form sa aming website.

Para sa mga general obligation bond na ipinapasang bayarin na ipinataw mula Enero 1, 2021, ang tagal ng panahon para mabayaran ng mga tenant ang ipinapasang bayarin ay katumbas ng dami ng buwang saklaw ng mga tax bill ng pag-aari na ginamit sa pagkalkula ng ipinapasang bayarin. Sa madaling salita, kung ang ipinapasang bayarin ay nakabatay sa mga tax bill ng pag-aari para sa nakaraang tatlong taon ng buwis, babayaran ang ipinapasang bayarin sa 36 na buwang hulog sa loob ng tatlong taon.

Puwedeng piliin ng landlord na ipasa ang pagtaas ng buwis para sa pag-aari na nauugnay sa pagbabayad ng mga bond bilang bahagi ng Petisyon sa mga Gastusin sa Pagpapatakbo at Maintenance sa halip na kalkulahin ito bilang hiwalay na Bond Measure na Ipinapasang Bayarin. Sa ganitong sitwasyon, dapat pumili ang landlord ng isa sa dalawang paraang ito, pero hindi puwedeng sabay.

Puwedeng humiling ng tulong ang mga tenant para sa pagbabayad ng ilan sa mga general obligation bond na ipinapasang bayarin sa pamamagitan ng pagsagot sa Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan ng Tenant. Gayunpaman, ang tulong sa kagipitan ay magagamit lang para sa bahagi ng general obligation bond na ipinapasang bayarin na nauugnay sa mga general obligation bond na aprubado ng mga botante mula Nobyembre 5, 2019. Dahil ang mga bond na aprubado ng mga botante mula o pagkaraan ng Nobyembre 5, 2019 ay hindi kasama sa mga bond na ipinapasang bayarin bago ang taon ng buwis na 2020-2021, magagamit lang ang tulong sa kagipitan para sa mga bond na ipinapasang bayarin mula Nobyembre 1, 2020, batay sa taon ng buwis 2020-2021 at sa mga susunod pa.

Puwedeng maghain ng petisyon ang isang tenant para sa isang pagdinig na arbitrasyon sa Lupon para sa Pagpapaupa para tutulan ang isang maling Bond Measure na Ipinapasang Bayarin. Sa naturang pagdinig, nasa landlord ang pananagutang patunayan ang katumpakan ng kalkulasyon ng Bond Measure na Ipinapasang Bayarin. Dapat ihain ang mga naturang petisyon sa loob ng isang taon pagkatapos ng petsa ng paglalapat ng ipinapasang bayarin.

Oktubre 2021