Paksa Blg. 356: Paghamon ng Umuupa sa Hindi Nararapat na Ipinapasa sa Umuupa na Mas Mataas na Singil sa Tubig (Water Revenue Bond Passthrough)

Puwedeng ipasa ng landlord (nagpapaupa) na nagbabayad sa tubig na ginagamit ng mga tenant (umuupa) sa tenant ang 50% ng ilang singil sa tubig na resulta ng paglalabas ng Water System Improvement Revenue Bond (utang ng gobyerno na ginagarantiyahan ng buwis at para sa pagpapahusay ng sistema ng tubig). Tinutukoy ang paraan sa paggawa ng mga kalkulasyon para sa Water Revenue Bond Passthrough sa mga Patakaran at Regulasyon (Rules and Regulations). Itinatakda sa mga landlord na gumamit ng worksheet na ipinagkakaloob ng Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa) para makalkula ang halaga ng passthrough (ipinapasang halaga sa umuupa). 

Para maipataw ang passthrough, kailangang bigyan ng landlord ang tenant ng nakasulat na abiso ukol sa pagtataas ng upa, pati na rin nakumpletong worksheet para sa Water Revenue Bond Passthrough. Hindi itinatakda sa landlord na maghain ng petisyon upang humingi ng pag-apruba ng Water Revenue Bond Passthrough. Gayon pa man, kung naniniwala ang tenant na hindi tama ang ipinapasang halaga, puwedeng maghain ang tenant ng petisyon upang hamunin ang ipinapasang halaga na ito, sa loob ng isang taon ng petsa ng pagiging epektibo. Posibleng hindi tama ang Water Revenue Bond Passthrough dahil sa isa o higit pa sa mga sumusunod a dahilan:

  • Hindi wasto ang pagkalkula ng landlord sa ipinapasang singil;
  • Kinalkula ang ipinapasang singil gamit ang maling bilang ng unit;
  • Hindi nakapagbigay ang landlord ng malinaw at nakasulat na paliwanag ng mga singil at ng kalkulasyon ng ipinapasang singil; 
  • Hindi sumusunod ang unit ng tenant sa mga ipinatutupad na batas na nagtatakda ng mga kagamitan para sa pagtitipid ng tubig;
  • Humiling ang tenant ng kopya ng pinagbabatayang singil sa tubig at hindi ibinigay ng landlord  ang mga ito;
  • Nagsimula ang pag-upa sa mga panahon ng pagsingil (billing period) o pagkatapos ng mga ito, na siyang isinama sa pagkalkula sa ipinapasang singil;
  • Hindi hininto ng landlord ang pagkuha sa ipinapasang singil kahit na nabayaran na ito nang buo. 

Kung magdudulot ang pagbabayad ng Water Revenue Bond Passthrough  ng pinansiyal na hirap sa tenant, puwede niyang hilingin na huwag nang magbayad ng ipinapasang singil sa pamamagitan ng paghahain ng Tenant Financial Hardship Application (Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan ng Umuupa) sa Rent Board (Lupon para sa Pagpapaupa). Kailangang maihain ang Tenant Financial Hardship Application sa loob ng isang taon ng petsa ng pagiging epektibo ng Water Revenue Bond Passthrough. Kapag nakahain na ang tenant ng Hardship Application (Aplikasyong Nagsasaad ng Pinansiyal na Kagipitan), hindi na kailangang magbayad ng umuupa ng Water Revenue Bond Passthrough, maliban na lamang kung maglalabas ang Rent Board ng pinal na desisyon na tinatanggihan ang Hardship Application.  Kapag tinanggihan ang Hardship Application, kailangang magbayad ang tenant ng Water Revenue Bond Passthrough, na retroactive o lahat ng dapat bayaran simula sa petsa na nakasulat sa abiso ng pagtataas ng upa. Kapag pinagbigyan ang Hardship Application, posibleng walang nakatakdang pagtatapos o para lamang sa limitadong panahon ang hindi muna pagbabayad ng Water Revenue Bond Passthrough, at nakabatay ito sa mga katangian ng pinansiyal na kagipitan ng tenant.

Para makakuha ng form na Tenant Petition (Petisyon ng Umuupa) o ng Tenant Financial Hardship Application), puwede ninyong puntahan ang Forms Center (Sentro para sa mga Form o Sinasagutang Papel) sa aming website na nasa www.sfrb.org. Makukuha rin ang mga form na ito sa opisina ng Rent Board.

 

Nobyembre 2016