Paska Blg. 012: Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa mga Serbisyo ng Rent Board - Kung Ano ang Ginagawa Namin at Kung Ano ang Hindi Namin Ginagawa

Kinokontrol ng Ordinansa sa Pagpapaupa (Rent Ordinance) ng San Francisco ang mga halaga ng upa at ang mga pagpapaalis (eviction) para sa ilang residensiyal na paupahang unit sa San Francisco. Walang pagkontrol sa mga pinauupahang komersiyal na gusali sa San Francisco.

Pangunahing gawain ng Rent Board ang pagsasagawa ng mga pagdinig upang magkaroon ng pagpapasya (arbitration) at pamamagitan (mediation) sa mga petisyon ng umuupa (tenant) at nagpapaupa (landlord), na ukol sa pagbabago sa halaga ng upa sa ilalim ng mga batas ng Lungsod kaugnay ng pagkontrol sa upa. Iniimbestiga rin ng Rent Board ang Mga Ulat Ukol sa Ibinibintang na Hindi Makatwirang Pagpapaalis (Reports of Alleged Wrongful Eviction) na i-finile ng mga umuupa, bagamat limitado ang awtoridad ng Rent Board sa gayong mga bagay dahil ang Hukuman lamang ang makapagpapasya kung legal ang pagpapaalis.

Hindi makapagsasagawa ang Rent Board ng pagpapasya sa mga usapin na hindi bahagi ng Ordinansa sa Pagpapaupa. Halimbawa, walang kaming hurisdiksiyon upang mamagitan ukol sa ibinibintang na paglabag sa kasunduan sa pagpapaupa, na dapat mapagpasyahan sa hukuman. Hindi rin puwedeng magsagawa ng pagdinig ang Rent Board sa mga kaso na nauukol sa mga usapin ukol sa diskriminasyon at pagganti, dahil nasa labas ang gayong mga usapin sa nasasakupan nito. Pakikontak ang Komisyon para sa mga Karapatang Pantao (Human Rights Commission) ng San Francisco ukol sa mga usaping ito.

Nagkakaloob ang Rent Board ng impormasyon ukol sa pagpapayo sa mga paksa na sakop ng Ordinansa ukol sa Pagpapaupa LAMANG. HINDI kayo puwedeng bigyan ng legal na payo ng mga kawani ng Rent Board, at binigyan din sila ng mga instruksiyon na ipagbigay-alam sa inyo kung mas tamang masasagot ng abugado ang inyong tanong.

Hindi kayo puwedeng irekomenda ng Rent Board sa mga indibidwal na abugado, pero ikalulugod ng mga kawani na ituro kayo sa naaangkop na mga mapagkukunan ng payo at tulong. May makukuhang listahan ng mga mapagkukunan ng payo at tulong na ito sa pamamagitan ng Listahan ng mga Masasangguni (Referral Listing) na nasa aming website. Pakitandaan na hindi ninyo kailangan ng abugado upang mag-file ng petisyon sa Rent Board.

Dahil sa mataas na pangangailangan at limitadong bilang ng mga kawani, posibleng magkaroon ng pagkaantala sa pagkausap ninyo sa tagapayo (counselor). Makatutulong kung nakasulat na ang inyong mga tanong bago pa man kayo makipag-usap sa tagapayo. Puwede kayong makipag-usap sa tagapayo sa pamamagitan ng pagtawag sa mga oras ng pagpapayo mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pangkalahatan, limitado ang mga tawag sa 5 minuto. May makakausap ding tagapayo sa opisina ng Rent Board. Sa pangkalahatan, limitado ang mga pagbisita para sa pagpapayo sa opisina sa 10 minuto.

May magagamit ding self-service computer kiosk sa aming opisina kung saan puwede kayong makagamit ng mga kasangkapan para sa pagbabago sa gusali (capital improvement), makakuha ng impormasyon tungkol sa mga espesipikong petisyon at apela, at puwede ninyong matingnan ang mga nakaraang desisyon at kasundan para sa buyout (pagbabayad sa tenant para matapos na agad ang kontrata sa upa).

 

Nobyembre 2018