Sentro para sa mga Form (sinasagutang papel)

Forms Center

 

Pagkatapos, pumili sa listahan ng ilan sa aming form (sinasagutang papel).  Pakaisipin na bagamat naisalin na ang mga form sa Filipino, kailangang nakasulat sa Ingles ang lahat ng petisyon sa Rent Control Board (lupon na nagtatakda ng mga limitasyon sa pagtataas ng upa).  Hindi makokompleto ng Rent Control Board ang mga form para sa inyo. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagsagot sa form, kontakin ang isa sa mga ahensiya sa listahan namin ng mga masasangguni. Para sa impormasyon kung paano humiling ng mga serbisyo sa pagsasalin para sa inyong pagdinig (hearing) at sesyon sa pamamagitan (mediation), tingnan ang mga Mga Serbisyo sa Pagsasalin (Translation Services).

Mas maraming form ang makukuha sa wikang Ingles sa forms center.

 

NUMERO NG DOKUMENTO

MGA FORM NG LUPON PARA SA PAGPAPAUPA: UMUUPA

516A Petisyon ng Umuupa at Form A: Pagkabawas ng mga Serbisyo sa Pabahay (nappuno PDF)
516B Petisyon ng Umuupa at Form B: Kabiguan na Makagawa ng Pagkukumpuni at Mapantili sa Maayaos na Kondisyon (nappuno PDF)
516C Petisyon ng Umuupa at Form C: Labag sa Batas na Pagtataas ng Upa (nappuno PDF)
516D Petisyon ng Umuupa at Form D: Paghamon sa Ipinapasang Bayarin (Passthrough Challenge) (nappuno PDF)
521 Ellis Mga Form para sa Umuupa (Tenant) (napupuno PDF)
524 Aplikasyong Nagsasaad Ng Pinansiyal Na Kagipitan (PDF)
958 Form para sa Pagpapalit ng Address ng Umuupa (napupuno PDF)
968 Abiso Sa May-Ari Ng Interes Ng Umuupa Ukol Sa Muling Pagkakaroon Ng Mga Akomodasyon (napupuno PDF)
   

NUMERO NG DOKUMENTO

MGA FORM NG LUPON PARA SA PAGPAPAUPA: NAGPAPAUPA
958 OMI – Form para sa Pagpapalit ng Address ng Umuupa (napupuno PDF)
993 Paghiling ng Pandinig tungkol sa Pinansiyal na Kagipitan (Hardship Hearing) (napupuno PDF)
   
NUMERO NG DOKUMENTO Mga Form Para Sa Pag - Apela sa rent Board
556 Apela sa Board - Umuupa o Nagpapaupa (napupuno PDF)
   

NUMERO NG DOKUMENTO

LISTAHAN NG RENT BOARD NG MGA PORSIYENTO NG PAGTAAS NG UPA, INTERES NA BINABAYARAN, AT SINGIL
571 Pinahihintulutan na Taunang Pagtataas ng Upa (1982-kasalukuyan)​ (PDF)
572 Porsiyento ng Interes ng Panseguridad na Deposito (1983-kasalukuyan) (PDF)
573 Kasaysayan ng Singil ng Rent Board (1999-kasalukuyan) (PDF)
578 Bayad para sa Relokasyon ng mga Umuupa na Napaalis sa llalim ng Batas Ellis (PDF)
579 Bayad sa Relokasyon para ng Umuupa dahil sa Pagatatapos ng Kontrata (PDF)
   

NUMERO NG DOKUMENTO

SARI-SARING IBA PANG FORM NG RENT BOARD
591 Mga Patakaran sa Pagapapaalia o Eviction Batay sa Unlawful Detainer (Paglabag ng Umuupa sa Kasunduan sa Pag-upa) at Tsart ng Panahon para sa Pagpapatupad (PDF)
592 Hindi Nagbabagong Patakaran Sa Bisita Ng Hotel (PDF)
593A Aplikasyonng Umuupa Para Sa Pinansiyal Na Kagipitan Para Sa Interpreter O Tagasalin (PDF)
990 Impormasyon Tungkol sa Pagpapaupang Good Samaritan (Batay sa Pagkakaroon ng Sitwasyong Emergency Kagaya ng Sunog, Lindol o Landslide) (PDF)